sahypa_banner

önümleri

HVAC üçin howa rozetkasy

gysga düşündiriş:

Diffuzer howa rozetkasy, kondisioner ulgamynda umumy howa üpjünçiligi portudyr.Birmeňzeş diffuzor aýratynlyklary we ýönekeý we owadan görnüşi bar.Ulanyş talaplaryna laýyklykda inedördül ýa-da gönüburçly görnüşde edilip bilner we islendik potolokyň bezeg talaplaryna laýyk bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Diffuzeriň içki esasy bölegi aňsat gurnamak we arassalamak üçin daşky çarçuwadan aýrylyp bilner.Yzky howa sesini dolandyrmak we sazlamak üçin tuyere sazlaýjy klapan bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Broadcastaýlym studiýasy, hassahana, teatr, synp otagy, konsert zaly, kitaphana, güýmenje zaly, teatr otagy, umumy ofis, dükan, myhmanhana, restoran, gimnaziýa we ş.m.Dürli gurşawdaky adamlary ses päsgelçiliklerinden we oňaýsyzlyklardan gaça durmak üçin ýerine ýetiriş tablisasyna görä boýnuň ýel tizligini kesgitlemekden başga-da, gurnama beýikligini we gurnama ýagdaýlaryny hem göz öňünde tutmaly.

Howa üpjünçiligi porty müňlerçe, on müň, ýüz müň derejeli arassalaýjy kondisioner ulgamy üçin ideal terminal süzgüç enjamy bolup, lukmançylyk, saglyk, elektronika, himiýa senagaty we beýleki pudaklarda arassalaýjy kondisioner ulgamynda giňden ulanylyp bilner.Airokary netijelilik howa üpjünçiligi porty, 1000-300000 synpyň ähli derejelerindäki arassa otag üçin terminal süzgüç enjamy we arassalama talaplaryna laýyk gelýän esasy enjamdyr.Howa üpjünçilik portuna plenum, diffuzor plastinka we süzgüç girýär.Howa kanaly bilen interfeýs ýokarky ýa-da gapdal baglanyşyk bolup biler.

öndürijilik aýratynlyklary

1. Guty korpusy sowuk polatdan ýasalýar, daşky ýüzüne we diffuzor plastinkasyna elektrostatik pürküji bejergisi.

2. Ykjam gurluş, ygtybarly möhürleme öndürijiligi, howa girelgesiniň gapdal girelgesi we ýokarky girelgesi, flanes agzynyň inedördül we tegelek gurluşy bar.

3. Käwagt arassa otag raýat gurluşyk beýikligi bilen çäklendirilende ýa-da ykjam dizaýny ulanmaly bolsa, süzgüçli howa üpjünçilik porty saýlanyp bilner.

4. Saýlamak üçin izolýasiýa gatlagy, poslamaýan polat material bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň