sahypa_banner

önümleri

 • Arassa otag üçin dik howa akymy arassa oturgyç

  Arassa otag üçin dik howa akymy arassa oturgyç

  Arassa stol arassa gurşaw üçin ýerli arassalaýyş enjamlarynyň bir görnüşidir.Oňaýly ulanmagyň, ýönekeý gurluşyň we ýokary netijeliligiň aýratynlyklaryna eýedir.Elektronika, gurallar, derman we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.YJ görnüşli arassa stol, dik akym görnüşli ýerli arassalaýyş enjamy, CJ görnüşli arassa stol gorizontal akym görnüşli ýerli arassalaýyş enjamy, özleşdirilip bilner.

 • Göçme aňsat HVAC ulgamy üçin çalşylýan HEPA süzgüç gutusyny guruň

  Göçme aňsat HVAC ulgamy üçin çalşylýan HEPA süzgüç gutusyny guruň

  Netijeli howa rozetkasy tarapyndan ulanylýan HEPA, arassa otag öndürmek we gurnamak, süzgüç netijeliligi ≥0.3um, tozan ≥99.99% içerki ösen origami gurnama liniýasy arkaly ýokary öndürijilikli, pes garşylykly ýag çydamly süzgüç elementini kabul edýär. natriý duzak usuly), ISO5 (FEDERAL 209E100) çenli arassa stoluň arassalygyny üpjün etmek.

  DOP / diferensial basyşy kesgitleýji port, suwuk tank, pes düzgünleşdirilen howa klapan, diffuzor, aýlaw we beýleki diffuzor plastinka.Hemme zat.

 • Göçme vakuum awtomatiki tozan ýygnaýjy

  Göçme vakuum awtomatiki tozan ýygnaýjy

  Arassa otag tozan ýygnaýjy, tozan aýyrmak üçin gözenekli süzgüç elementiniň süzgüç hereketini ulanýan ýokary netijelilik tozan kollektorynyň gury görnüşi.Tozany ýok etmegiň ýokary netijeliligi (0,3 tozan üçin, netijeliligi 95% ~ 99% -e çenli), güýçli uýgunlaşma, çeýe ulanmak, ýönekeý gurluş, durnukly iş, tozany dikeltmek aňsat, ýönekeý tehniki hyzmat we ş.m.

 • “CleanRoom” üçin gulplama ulgamy bilen statiki we dinamiki geçiş gutusy

  “CleanRoom” üçin gulplama ulgamy bilen statiki we dinamiki geçiş gutusy

  Geçiriş penjiresi poslamaýan polatdan ýasalan, tekiz we arassa.Jübüt gapylar biri-birine baglanýar, elektron ýa-da mehaniki gulplama enjamy we ultramelewşe sterilizasiýa çyrasy bilen enjamlaşdyrylan hapalanmagyň öňüni alýar.

 • HVAC üçin howa rozetkasy

  HVAC üçin howa rozetkasy

  Diffuzer howa rozetkasy, kondisioner ulgamynda umumy howa üpjünçiligi portudyr.Birmeňzeş diffuzor aýratynlyklary we ýönekeý we owadan görnüşi bar.Ulanyş talaplaryna laýyklykda inedördül ýa-da gönüburçly görnüşde edilip bilner we islendik potolokyň bezeg talaplaryna laýyk bolup biler.

 • Arassalaýyş enjamy arassa otag üçin arassa yşyk

  Arassalaýyş enjamy arassa otag üçin arassa yşyk

  Tekiz panelde ýeňil energiýa tygşytlaýjy, ýokary ýagtylyk, simap ýok, infragyzyl, ultramelewşe, elektromagnit päsgelçilik ýok, ýylylyk täsiri, radiasiýa, stroboskopiki hadysa ýok.Çyralar agramy ýeňil, oturdylan we asylan, gurmak aňsat.

 • Arassa otag poslamaýan polat önümleri

  Arassa otag poslamaýan polat önümleri

  Poslamaýan demir plastinka poslamaýan polatdan ýasalan gural arkasy poslamaýan polatdan ýasalan önümler çarçuwasy poslamaýan polat önümlerini gaýtadan işleýän önümçiligiň her görnüşi.

 • HVAC ulgamy üçin göçme HEPA fan süzgüç bölümini aňsat guruň

  HVAC ulgamy üçin göçme HEPA fan süzgüç bölümini aňsat guruň

  Suwuk tankly möhür laminar akym örtügi, belli bir ýel tizliginde hePA süzgüçiniň üsti bilen howa bolup, iýun gatlagyny emele getirýär, arassa howanyň ulanylmagy dik bir taraplaýyn akym bolup, iş meýdanynyň ýokary arassaçylyk talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin .Closedapyk gurluş, pes şekilli, gabygyň ýeňil agramy.

 • Howanyň göwrümini dolandyrmak Damper

  Howanyň göwrümini dolandyrmak Damper

  Howanyň göwrümine gözegçilik klapanynyň esasy gurluşy bar we klapan plastinkasy, päsgelçilik howa turbasynyň ortasyna ýerleşdirilip, aralyk şahasy barada kanal plastinkasyna paralel aýlanyp bilýär.Howa turbasynyň kesiş burçy, howa göwrümini üýtgetmek maksadyna ýetmek üçin howa turbasynyň akymynyň kesiş bölegini üýtgedýär.

 • Arassa otag üçin göçme howa güýçlendiriji howa duşy Arassa howa ergini

  Arassa otag üçin göçme howa güýçlendiriji howa duşy Arassa howa ergini

  Howa duşy otagynyň iki gapysy arassalanan howanyň arassa otaga girmeginiň öňüni almak üçin howa gulpy hökmünde hereket edip bilýän elektroniki gulplanýar.Material tarapdan ýokary hilli önüm öndürmek üçin ýokary hilli 201, 304 poslamaýan polatdan we sowuk tabakdan bişirilýän boýagdan, poslamaýan polatdan ýasalan sowuk tabakdan boýag saýlaýarys.

 • Sandwiç paneli alýumin profil

  Sandwiç paneli alýumin profil

  Reňkli polat arassalaýjy plastinka üçin ýörite alýumin material çalt ulanylýar, amatly, arassa, tozansyz we gaýta-gaýta ulanylyp bilner.

 • HEPA üçin ýokary täsirli göçme howa süzgüji

  HEPA üçin ýokary täsirli göçme howa süzgüji

  Her bölüm ýokary süzgüç netijeliligi, kiçi garşylyk we uly tozan kuwwatyna eýe bolan ýangyny siňdiriş usuly bilen synag edildi.HEPA süzgüji optiki elektronikada, LCD suwuk kristal önümçiliginde, biomedisinada, takyk gurallarda, içgi we iýmit, PCB Çap etmek we beýleki pudaklarda tozansyz arassalaýyş ussahanasynyň howa üpjünçiligi ujunda giňden ulanylyp bilner.HEPA we ultra-hepa süzgüçleri arassa otagyň ahyrynda ulanylýar we HEPA-a bölünişik, HEPA bölünmezden, uly howa göwrümi HEPA süzgüji, ultra HEPA süzgüji we ş.m. bölünip bilner.