sahypa_banner

önümleri

 • Arassa otag üçin dik howa akymy arassa oturgyç

  Arassa otag üçin dik howa akymy arassa oturgyç

  Arassa stol arassa gurşaw üçin ýerli arassalaýyş enjamlarynyň bir görnüşidir.Oňaýly ulanmagyň, ýönekeý gurluşyň we ýokary netijeliligiň aýratynlyklaryna eýedir.Elektronika, gurallar, derman we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.YJ görnüşli arassa stol, dik akym görnüşli ýerli arassalaýyş enjamy, CJ görnüşli arassa stol gorizontal akym görnüşli ýerli arassalaýyş enjamy, özleşdirilip bilner.

 • Göçme vakuum awtomatiki tozan ýygnaýjy

  Göçme vakuum awtomatiki tozan ýygnaýjy

  Arassa otag tozan ýygnaýjy, tozan aýyrmak üçin gözenekli süzgüç elementiniň süzgüç hereketini ulanýan ýokary netijelilik tozan kollektorynyň gury görnüşi.Tozany ýok etmegiň ýokary netijeliligi (0,3 tozan üçin, netijeliligi 95% ~ 99% -e çenli), güýçli uýgunlaşma, çeýe ulanmak, ýönekeý gurluş, durnukly iş, tozany dikeltmek aňsat, ýönekeý tehniki hyzmat we ş.m.

 • “CleanRoom” üçin gulplama ulgamy bilen statiki we dinamiki geçiş gutusy

  “CleanRoom” üçin gulplama ulgamy bilen statiki we dinamiki geçiş gutusy

  Geçiriş penjiresi poslamaýan polatdan ýasalan, tekiz we arassa.Jübüt gapylar biri-birine baglanýar, elektron ýa-da mehaniki gulplama enjamy we ultramelewşe sterilizasiýa çyrasy bilen enjamlaşdyrylan hapalanmagyň öňüni alýar.

 • Arassa otag poslamaýan polat önümleri

  Arassa otag poslamaýan polat önümleri

  Poslamaýan demir plastinka poslamaýan polatdan ýasalan gural arkasy poslamaýan polatdan ýasalan önümler çarçuwasy poslamaýan polat önümlerini gaýtadan işleýän önümçiligiň her görnüşi.

 • Arassa otag üçin göçme howa güýçlendiriji howa duşy Arassa howa ergini

  Arassa otag üçin göçme howa güýçlendiriji howa duşy Arassa howa ergini

  Howa duşy otagynyň iki gapysy arassalanan howanyň arassa otaga girmeginiň öňüni almak üçin howa gulpy hökmünde hereket edip bilýän elektroniki gulplanýar.Material tarapdan ýokary hilli önüm öndürmek üçin ýokary hilli 201, 304 poslamaýan polatdan we sowuk tabakdan bişirilýän boýagdan, poslamaýan polatdan ýasalan sowuk tabakdan boýag saýlaýarys.

 • Arassalaýyş enjamy arassa otag üçin arassa yşyk

  Arassalaýyş enjamy arassa otag üçin arassa yşyk

  Tekiz panelde ýeňil energiýa tygşytlaýjy, ýokary ýagtylyk, simap ýok, infragyzyl, ultramelewşe, elektromagnit päsgelçilik ýok, ýylylyk täsiri, radiasiýa, stroboskopiki hadysa ýok.Çyralar agramy ýeňil, oturdylan we asylan, gurmak aňsat.