sahypa_banner

Kosmetika senagaty arassalaýyş taslamalary

KOSMETIK SANATÇYLYK TASLAMALARY

Önümçiligiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin kosmetiki OEM öndürijileriniň sany köp, ýöne ýurtda GMPC standartyndan geçen birnäçe ýüz kompaniýanyň bardygy aýdylýar.GMPC-ni kabul etmegiň ölçegleriniň bir bölegi arassa otagyň talaplary bilen baglanyşykly!

微 信 截图 _20220317172046

Cosmetics GMP, "Kosmetika önümleri üçin oňat önümçilik tejribesi - Müşderiniň saglygyny goramak" (GMPC diýilýär) we müşderileriň saglygyny goramak esasynda üçünji tarap şahadatnamasy.ABŞ we EUB bazarlarynda satylýan kosmetika üçin, içerde öndürilse-de, daşary ýurtdan getirilse-de, ABŞ-nyň Federal kosmetika düzgünlerine ýa-da CB kosmetika direktiwasyna (bu gaty talap), ýagny GMP kepilnamasyny durmuşa geçirmeli we ýerine ýetirmeli adaty ulanylandan soň sarp edijileriň saglygyny üpjün etmek üçin degişli önüm standartlary (EN76 / 768 / EEC Direktiwasy) bilen.

 

Näme üçin arassa otag etmeli??

1. Kosmetikada ulanylýan çig mal we ingredientler ýaramazlaşmak aňsat.

2. Kosmetikanyň önümçilik prosesinde önümçilik enjamlarynyň arassalygy talaplary talap edilýär.

3. Kosmetika önümçiligi wagtynda tozan öndürýän ýa-da zyýanly, ýangyjy we partlaýjy çig mal ulanýan önümler tozansyz arassalaýyş otagyny ulanmalydyr.

4. Häzirki zaman kosmetika serişdeleri adamlaryň gündelik durmuşy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Köp adam kosmetika serişdelerini ulanýarlar.Şonuň üçin kosmetikanyň hili howpsuz, durnukly, ulanyp boljak we peýdaly bolmaly.Şonuň üçin kosmetikanyň gowy daşky gurşawda bolmalydygy kesgitlenildi.Önümçilik, önümçilik, ýagny tozansyz ussahana.

5. Bakteriýa howasy kosmetikanyň önümçiliginde, durýan ýerinde, doldurylmagynda, gaplanyşynda we beýleki baglanyşyklarynda önümleriň ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolup biler."Kosmetika öndürýän kärhanalar üçin arassaçylyk standartlary" -nyň täze wersiýasynyň talaplaryna laýyklykda önümçilik ussahanasynyň howasyndaky bakteriýalaryň umumy sany 1000-den geçmeli däldir / Şol bir wagtyň özünde ýarym taýýar önüm saklanylýan otag, doldurma otagy , arassa gap saklaýyş otagy, geýim otagy we bufer zonasynda howany arassalamak ýa-da howany dezinfeksiýa etmek enjamlary bolmaly.

Şonuň üçin kosmetiki OEM gaýtadan işleýän zawod saýlanyňyzda, GMPC 100,000 derejeli ussahanany saýlamaly.

Kosmetika OEM gaýtadan işleýän zawodda ammar 10 000 derejeli howany arassalamak standartyny kabul edýär we laboratoriýa, çig mal otagy, doldurma otagy, içki gaplaýyş materiallary dezinfeksiýa saklaýyş otagy we geýim otagy 100 000 derejeli howany arassalamak standartyny kabul edýär.Beýleki sebitler 300,000 derejeli howany arassalamak standartyny kabul edýärler.Şeýlelik bilen, howadaky bakteriýalaryň we tozanyň 99,97% -i netijeli aýrylyp bilner we ähli önümler howpsuz we hapalanmaz şertlerde öndürilip we gaplanyp bilner.

微 信 截图 _20220317172158