sahypa_banner

önümleri

HVAC ulgamy üçin göçme HEPA fan süzgüç bölümini aňsat guruň

gysga düşündiriş:

Suwuk tankly möhür laminar akym örtügi, belli bir ýel tizliginde hePA süzgüçiniň üsti bilen howa bolup, iýun gatlagyny emele getirýär, arassa howanyň ulanylmagy dik bir taraplaýyn akym bolup, iş meýdanynyň ýokary arassaçylyk talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin .Closedapyk gurluş, pes şekilli, gabygyň ýeňil agramy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Suwuk tankly möhür laminar akym örtügi, arassa gurşawy üpjün edip bilýän howany arassalaýjy bir görnüşdir.Highokary arassalygy talap edýän amal nokadynyň üstünde çeýe gurnalyp bilner.Suwuk tankly möhür laminar akym örtügi aýratyn ulanylyp ýa-da guşak arassa ýerlerden ybarat bolup biler.Esasan guty korpusyndan, fanatdan, esasy täsirli howa süzgüçinden, nemlendiriji gatlakdan, lampalardan we çyralardan we ş.m., gabyk poslamaýan polatdan ýa-da plastmassa sepmekden ybarat.Önüm togtadylyp bilner, we ýerüsti goldaw, ykjam gurluş, ulanmak aňsat.

Arassa laminar akym kapoty, howanyň HEPA süzgüçinden hemişelik ýel tizliginde geçmegine mümkinçilik döredýär we iş meýdanynyň zerur arassalygy bolan dik bir taraplaýyn akymda akmagyna mümkinçilik berýän birmeňzeş gatlak emele getirýär.

100-nji synp Arassa Laminar akym kapoty, pes arassaçylyk gurşawynda ýerli ýokary arassaçylyk gurşawyny döredýän, ýerli iş gurşawyny 100-nji klasa ýetirýän enjamdyr. Yzyna gaýdyp gelýän howa ulgamyna ýa-da turba ulgamyna birikdirilip bilner.Arassalaýyş meýdany çeýe we düzümi pes.Sesi merkezden gaçyryş janköýerleri we berkitmeler asma ýa-da ýaý görnüşinde gurnalan.Guty korpusy gaty gurluşy we ygtybarly we ygtybarly elektrik ulgamy bolan 304 poslamaýan polatdan ýasalýar.Elektron enjamlarda, lukmançylykda, milli goranyşda, ylymda we tehnologiýada we biotehnologiýada we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Pes arassalaýyş meýdanynda ýokary arassalama derejesine ýetmek üçin amatly enjamlar.

100-nji derejeli gatlak kapotlary takyk elektron operasiýa otaglary we derman ussahanalary üçin arassalamak, guratmak, doldurmak we möhürlemek, antibiotik flakonlary arassalamak, guratmak, doldurmak we möhürlemek, agyz suwuk flakonlary arassalamak, guratmak we möhürlemek bilen üpjün edýär.Dolduryş liniýasynyň we uly infuziýa liniýasynyň arassa howa üpjünçiligi prosesi üçin ulanylýar.

Spesifikasiýa

Suwuk tankly möhür laminar akym kapoty

CLZ-1

CLZ-2

CLZ-3

Umumy ölçegler

Isleg hökmünde özleşdirildi

arassa synp

100 klas (US209E)

Howanyň tizligi

0,35 ± 5% m / s

dBA

≤65dB

Tizligi dolandyrmak

alty tizlikli sazlap bolýar

Howa akymy

Isleg hökmünde özleşdirildi

Elektrik üpjünçiligi

220V 50Hz

DSC_0222
8C7993298086777F675D01A048BF1A68

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň