sahypa_banner

Elektronika, mikroelektronika, çips senagaty arassalaýyş taslamalary

ELEKTRONIKA, MIKROELEKTRONIKA, ÇIP SANATÇYLYK TERJIME EDIPLERI

MIKROELEKTRONIKALAR, ÇIPLER SANATÇYLYGY Arassalamak4
MIKROELEKTRONIKALAR, ÇIPLER SANATÇYLYGY Arassalamak6

Arassa otag ussahanasynyň bezeg in engineeringenerçilik dizaýnynda öňdebaryjy ädim hökmünde, proses dizaýny, elektron önüm önümçiliginiň talaplaryny kanagatlandyrmak şerti bilen arassa otag ussahanasynyň bezeg in engineeringenerçilik önümçilik enjamlaryny ýerleşdirmeli, tehniki taýdan esasly kesgitlemeli dürli jemgyýetçilik elektrik desgalarynyň parametrleri we pes energiýa sarp edilişine, az iş çykdajylaryna, ýokary önümçilik netijeliligine we pes gurluşyk maýa goýumlaryna ýetmek;şol bir wagtyň özünde, elektroniki arassa otag ussahanasynyň bezeg in engineeringenerçiliginiň önümçilik talaplaryna we önümlerine laýyk gelýän adamlaryň ugurlaryny, maddy transport we ammar desgalaryny akymly düzmek we tertiplemek zerur.Önümçilik prosesiniň talaplary;üstesine-de, ykdysady, amaly, howpsuz we ygtybarly şertlerde önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmak üçin önümçilik enjamlarynyň we maddy daşamagyň awtomatlaşdyryş derejesi mümkin boldugyça ýokarlandyrylmalydyr.

Önümçilik enjamlarynyň uçar ýerleşişi, elektron arassa otag ussahanasynyň bezeg in engineeringenerçilik prosesiniň dizaýnynyň möhüm bölegi.Elektron tozansyz ussahanalarda köplenç tunel görnüşi (ýa-da duralga görnüşi), açyk görnüş, ada görnüşli ýerleşiş we ş.m. barlanýar. Gözlegiň netijesine görä, toplumlaýyn çip öndürmek üçin arassa otag ussahanalarynyň durkuny täzelemek taslamasy adatça tunel görnüşini we açyk görnüşi öz içine alýar.Olaryň arasynda tunel görnüşli arassa otaglar esasan 5 dýuým we 6 dýuým çip öndürýän zawodlarda ulanylýar we önümçilik enjamlary arassa önümçilik meýdanyny we enjamlaryny öz içine alýar.Bejeriş meýdany we arassa önümçilik meýdançasy arassaçylyga berk talaplary talap edýär, enjamlara hyzmat ediş meýdanynyň howanyň arassalygy derejesi birneme pes.

MIKROELEKTRONIKALAR, ÇIP SANATÇYLYGY Arassalamak1

Mikroelektronikany arassalamak ussahanasy

Optiki mikroelektronikany arassalamak ussahanasy, optiki mikroelektronika arassa otagy ýa-da optiki mikroelektronika arassa otagy diýlip hem tanalýar, häzirki wagtda ýarymgeçirijiniň, takyk elektron bölekleriniň, suwuk kristal önümçiliginiň, optiki gural önümçiliginiň, zynjyr tagtasynyň önümçiliginiň we jübi telefonynyň, kompýuteriň we beýleki zatlaryň aýrylmaz we möhüm bölegi bolup durýar. pudaklary.desga.Soňky ýyllarda tehnologiýanyň innowasion ösüşi sebäpli önümleriň ýokary takyklygyna we miniatýurizasiýasyna bolan isleg has derwaýys boldy.Mysal üçin, ultra-uly integral zynjyrlary gözlemek we öndürmek, dünýädäki ýurtlaryň ylmy we tehnologiki ösüşde möhüm ähmiýete eýe bolan taslama öwrüldi.Kompaniýamyzyň dizaýn düşünjesi we gurluşyk tehnologiýasy bu pudakda öňdebaryjy orunda durýar.

Optiki we mikroelektron arassalaýyş in engineeringenerçilik çözgütleri:

Arassalaýyş taslamasynyň dizaýn işinde optiki we mikroelektronika pudagynyň arassalaýyş in engineeringenerçilik dizaýn shemasyna derňew we düşüniş güýçlendirilmelidir.Taslamanyň täze taslama ýa-da köne zawodyň durkuny täzelemek taslamasydygyna we aýratyn önümçilik prosesi, önümçilik prosesi we zerurlyklaryny kesgitlemek üçin beýleki talaplar bilen utgaşdyrylmagyna görä.Arassaçylyk, temperatura we çyglylyk.Soňra taslamanyň anyk ýagdaýyna we öndürijiniň ykdysady göterijilik ukybyny göz öňünde tutup, haýsy arassalama shemasyny kabul etmelidigini kesgitlemek üçin dürli faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.Ykdysady, energiýa tygşytlaýjy we amaly çözgütler.

 

Optiki mikroelektronikany arassalamak in engineeringenerligi, adatça:

1. Arassa önümçilik meýdany

2. Arassa kömekçi otagy (işgärleri arassalamak otagy, material arassalaýyş otagy we käbir ýaşaýyş otaglary we ş.m.) howa duş otagy;

3. Dolandyryş meýdany (ofis, wezipe, dolandyryş we dynç alyş we ş.m.)

4. Enjamlaryň meýdany (arassalaýjy kondisioner ulgamynyň ulanylyşy, elektrik otagy, ýokary arassa suw we ýokary arassa gaz otagy, sowadyş we ýyladyş enjamlary otagy)

 

Optiki mikroelektronikany arassalamak in engineeringenerçilik arassalaýyş ýörelgesi:

Howa akymyHowa süzgüçiniň esasy arassalanmagyKondisionerOrta netijelilik howa süzgüçini arassalamakJanköýerleriň howa üpjünçiligiTurbageçirijiEffokary netijelilik howa süzgüçini arassalaýjy howa rozetkasyOtaga urmakToz, bakteriýalar we beýleki bölekleri alyňHowa körlerini yzyna gaýtaryňEsasy netijelilik Howanyň süzülmesi Arassalamak maksadyna ýetmek üçin ýokardaky prosesi gaýtalaň.

 

Optiki mikroelektronikany arassalamak in engineeringenerçilik arassalaýyş parametrleri

Howa çalşygynyň sany: 100000 dereje15 gezek;10000 dereje20 gezek;100030 gezek.Basyş tapawudy: goňşy otaga esasy ussahana5Pa

Windeliň ortaça tizligi: 10 synp, 100 synp 0,3-0.5m / s;temperatura> 16°Gyşda C;<26°C tomusda;üýtgeme±2°C.

Temperatura 45-65%;GMP poroşok ussahanasynyň çyglylygy takmynan 50%;statiki elektrik togundan gaça durmak üçin elektron ussahananyň çyglylygy birneme ýokarydyr.

Şowhun65dB (A);arassa howa goşmaça göwrümi howa üpjünçiliginiň umumy mukdarynyň 10% -30% -ini düzýär;yşyklandyryş 300LX.

MIKROELEKTRONIKA, ÇIP SANATÇYLYGY TERJIME 7
MIKROELEKTRONIKALAR, ÇIP SANATÇYLYGY Arassalamak2