sahypa_banner

önümleri

El bilen ýasalan EPS Sandwiç paneli

gysga düşündiriş:

Poliuretan gaty EPS esasy çig mal hökmünde izosýanat we polieterdir, poliuretan EPSing serişdesi reňkli polat plastinka üst gatlagyna deň derejede sepilýär, üç gatly bir gezek ulanylýan poliuretan birleşýän sandwiç plastinkasyna reňkli polat plastinka EPS arasynda EPSing serişdesidir.Bu täze ýagtylyk gurluşyk materialy reňkli polat plastinanyň we poliuretanyň ajaýyp utgaşmasy bolup, arassa otaglar we sowuk ammar ýaly ýylylyk izolýasiýa talaplary bilen diwar binalarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

El bilen ýasalan EPS Sandwiç paneliniň esasy aýratynlygy?

Fireangynyň öňüni almak, gowy ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi, ýangyny saklaýjy öndürijilik, suwa garşylyk, ýag garşylygy we poslama garşylyk, gowy izolýasiýa täsiri

1. Her inedördül metr üçin EPS sendwiç paneliniň agramy 24 kg-dan az, bu beýleki gurluşyk materiallaryndan has ýeňil, gurluş bahasy doly peselip biler.

2. EPS sendwiç paneli gurmak gaty amatly we ýakyn wagtda gurup bolýar.Ony gurnamak we goýmak islegine görä kesilip bilner.Hut şu sebäpli gurluşyk netijeliligi ýokarlanýar we gurluşyk döwri tygşytlanýar.

3. EPS sendwiç tagtasy hem ýangyna garşy bolup biler, sebäbi ol reňkli polatdan ýasalan ýadro tagtasy, ýerüsti materiallary we ýylylyk izolýasiýa materiallary ýangyn kodunyň talaplaryna laýyk gelmegi üçin ýanmaýar.

4. EPS sendwiç paneli hem oda çydamly, sebäbi ýörite örtük bilen bejerilýär we reňkli polat plastinka 10-15 ýyl kepillendirilýär.Antikorroziw örtük her 10 ýylda bir gezek sepilse, tabagyň hyzmat ediş möhleti 35 ýyldan köp bolup biler.

5. EPS sendwiç paneli izolýasiýa hem edip biler

6. EPS sendwiç paneli hem sesiň öňüni alyp biler.Birleşdirilen paneliň ses izolýasiýa güýji 40-50 desibele ýetip biler.Bu materialyň ses izolýasiýa täsiri gaty gowy.

7. EPS sendwiç panelleri hem gaty plastik we dürli dizaýn talaplaryna laýyk isleg boýunça kesilip bilner.

Spesifikasiýa

Harytlar

El bilen ýasalan sandwiç paneli

Netijeli giňlik

10-1180mm

Uzynlyk

0006000mm (özleşdirilen)

Galyňlyk

50/75/100/125mm

Polat paneliniň galyňlygy

0.3-0.5mm (özleşdirilen)

Esasy materiallar

EPS, EPFS, EPS, gaýa ýüň, aýna magniý, magniý oksulfid, alýumin / kagyz bal ary, kremniý gaýasy,

Faceerüsti bejermek

Örtülen

Panel

Ak (adaty), ýaşyl, gök, çal we ş.m.

Umumy häsiýet

Geýmäge garşylyk, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk, ýokary ýalpyldawuklyk, gowy gatylyk, ses izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak, ýangyn saklaýjy

El bilen ýasalan arassa otag sandwiç paneli näme?

El bilen öndürilen sendwiç paneli önümleri elde öndürmek bilen birleşdirilen ýarym maşyn, elde ýasalan ýüň paneli, elde ýasalan aýna magniý gaýa ýüň paneli, elde ýasalan aýna magniý içi boş paneli, el bilen kükürt oksidi magniý paneli, elde öndürilen alýumin bal ary paneli we ş.m. ulanylyp bilner. Müşderä we in engineeringenerçilik talaplaryna ýörite ýadro materiallary, plastinkanyň aýratyn aýratynlyklary, gurnama we açyk eşigi köp gezek ýyrtyp biler, gurnamak amatly, hemmetaraplaýyn täsiri ajaýyp.Önüm ýer gatlagy hökmünde ýokary hilli reňkli örtükli plastinkany ulanýar, poslamaýan plastinkany ýerüsti gatlak hökmünde ulanyp biler, şonuň üçin poslama garşylygy gowy;Içki doldurma materiallary A derejeli çydamly materiallar, ýakylanda birleşdirilmez, ýa-da ýokary temperaturaly çüýremek materialy bolmaz.Alýumin garyndysy sowuk çyzylan çarçuwa ýa-da demir keel çarçuwasy ulanylýar, bu häzirki wagtda Hytaýda ýokary derejeli, täsir garşylygy we gowy zarba garşylygy bolan ýokary derejeli ýangyn geçirmeýän binanyň bezeg kompozit paneli.Smoothumşak ýerüsti owadan, ýokary güýç, ses izolýasiýasy, ýylylyk izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak, seýsmiki, ululygy düzülip bilner, amatly birikme, aňsat sökmek, esasy material açylmaýar, amatly gurluşyk we beýleki öndürijilik.

El bilen ýasalan arassa otag Sandwiç paneli näme üçin ulanylýar?

EPSrification berkitmesiniň, potolokyň, senagat ussahanasynyň, ammar, peç, kondisioner diwar panelleri we beýleki arassa meýdanlarda ýokary tehnologiýaly elektronika, lukmançylyk, himiýa, azyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

1 (2)
1 (1)

Has baglanyşykly önümler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň