sahypa_banner

önümleri

El bilen ýasalan PU Sandwiç paneli

gysga düşündiriş:

Polistirol köpükli plastmassa esasy beden hökmünde polistirol rezinidir, ýangyna garşy örtügi üýtgetmek üçin polistirol köpük sandwiç panelinde ýangyn saklaýjy, ýangyn izolýasiýa ýelimini ýokarlandyryň, şonuň üçin oda çydamly izolýasiýa ýelimi polistirol köpükli sandwiç paneline girip, polistirol ýangyn izolýasiýa sendwiwi taýýarlaýar. panel.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

El bilen ýasalan PU gaýa sandwiç paneliniň esasy aýratynlygy?

Gowy ýylylyk izolýasiýa täsiri, gowy ýangyna garşylyk we ýangyna garşylyk

Ajaýyp ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi: Polistirol izolýasiýa tagtasy esasan çig mal hökmünde polistiroldan ýasalýar we polistirol aslynda ajaýyp pes ýylylyk geçirijilik çig malydyr.Polistirol tagtasynyň ýylylyk geçirijiligi 0.028 / mk bolup, ýokary ýylylyk garşylygy we pes çyzykly giňeliş tizligi aýratynlyklaryna eýe.Malylylyk geçirijiligi beýleki izolýasiýa materiallaryndan has pesdir.

2. -okary güýçli gysyjy öndürijilik: Polistirol tagtanyň gysyjy güýji gaty ýokary, hatda uzak wagtlap üýtgemese-de, uly göterijilik ukyby we gowy täsir garşylygy bar;

3. Ajaýyp suwa garşylyk we çyglylyga garşylyk: Polistirol tagtasy berk ýapyk öýjükli gurluşa eýe, polistirol molekulýar gurluşynyň özi suwy siňdirmeýär we tagtanyň öň we arkasynda boşluk ýok, şonuň üçin suwuň siňdiriş derejesi gaty pes , çyglylyga garşylyk we aralaşmaga garşylyk gaty gowy

4. Poslama garşy we çydamlylygy: Polistirol tagtasy poslama garşy, garramaga garşy, ýylylygy tygşytlaýan we hyzmat ediş möhleti 30-40 ýyla ýetip biler.

5. Lighteňil agram, ýokary gatylyk, amatly gurluşyk we arzan baha: polistirol tagtasy doly ýapyk öýjükli köpük düwünidir

Spesifikasiýa

Harytlar

El bilen ýasalan sandwiç paneli

Netijeli giňlik

10-1180mm

Uzynlyk

0006000mm (özleşdirilen)

Galyňlyk

50/75/100/125mm

Polat paneliniň galyňlygy

0.3-0.5mm (özleşdirilen)

Esasy materiallar

PU, EPFS, PU, ​​gaýa ýüň, aýna magniý, magniý oksulfid, alýumin / kagyz bal ary, kremniý gaýasy,

Faceerüsti bejermek

Örtülen

panel

Ak (adaty), ýaşyl, gök, çal we ş.m.

Umumy häsiýet

Geýmäge garşylyk, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk, ýokary ýalpyldawuklyk, gowy gatylyk, ses izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak, ýangyn saklaýjy

El bilen ýasalan arassa otag sandwiç paneli näme?

2

El bilen ýasalan arassa otag Sandwiç paneli näme üçin ulanylýar?

3
1-123
1-220

Has baglanyşykly önümler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň