sahypa_banner

önümleri

El bilen ýasalan kremniý gaýa sandwiç paneli

gysga düşündiriş:

Silisiýa bloklary haýran galýar we süýümli zarba sendwiç paneliniň ýokarky we aşaky ýüzlerine perpendikulýar we sendwiç paneliniň ähli dik we kesel ýüzüni baýlaşdyrmak üçin ýakyn baglanyşyklydyr.Silikon gaýa ýüň blok we ýokarky we aşaky polat plitalar ýokary güýçli köpükleýji serişde bilen birleşdirilip, tutuşlygyna emele gelýär.Çylşyrymly önümçilik prosesi, ýokary dykyzlykly kremniý gaýa izolýasiýa korpusynyň demir plastinanyň içki diwarynyň arasynda öndürilip bilinmegini üpjün edýär.Silisiýa sendwiç paneliniň berkligi üçin güýçli ýelmeşme.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Silikon gaýa sandwiç paneliniň esasy aýratynlygy?

A2 synpy gowy ýangyna garşy we zyýanly gaz ýok, gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner we ýokary güýji bar.

1. Gowy ýangyna garşylyk: ýangyna garşylyk derejesi, ýakylmaýan material we gowy ýangyna garşy A derejesine ýetýär.

2. Uzak hyzmat ediş möhleti we oňat durnuklylyk: oda çydamly izolýasiýa tagtasynyň ýylylyk izolýasiýa gatlagy gowy durnuklylyga we garramaga garşy öndürijilige eýedir we bina ýaly ömre eýe bolup biler.

3. Lighteňil dokumasy: köp dykyzlygy 80-100kg / m3 aralygyndadyr, bu binalaryň ýüküni netijeli azaldyp biler;

4. Ses izolýasiýasynyň gowy ýerine ýetirilişi: ses izolýasiýa tagtasynyň ses izolýasiýa öndürijiligi, ses izolýasiýa meselesini gowy çözüp bilýän adaty bölek diwaryndan 5-8 esse köpdür;

5. Daşky gurşawy goramagyň oňat öndürijiligi: zäherli we zyýansyz, önümçilikde, gurluşykda we ulanmakda zyýanly gaz zyňyndylary daşky gurşawa täsir etmeýär we daşky gurşawa hapalanmaz.

Spesifikasiýa

Harytlar

El bilen ýasalan sandwiç paneli

Netijeli giňlik

10-1180mm

Uzynlyk

0006000mm (özleşdirilen)

Galyňlyk

50/75/100/125mm

Polat paneliniň galyňlygy

0.3-0.5mm (özleşdirilen)

Esasy materiallar

EPS, EPFS, PU, ​​gaýa ýüň, aýna magniý, magniý oksulfid, alýumin / kagyz ary, kremniý gaýasy,

Faceerüsti bejermek

Örtülen

panel

Ak (adaty), ýaşyl, gök, çal we ş.m.

Umumy häsiýet

Geýmäge garşylyk, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk, ýokary ýalpyldawuklyk, gowy gatylyk, ses izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak, ýangyn saklaýjy

El bilen ýasalan arassa otag sandwiç paneli näme?

2

El bilen ýasalan arassa otag Sandwiç paneli näme üçin ulanylýar?

3
1-123
1-220

Has baglanyşykly önümler


  • Öňki:
  • Indiki:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň