sahypa_banner

önümleri

Boş goşa arassa otag penjiresi

gysga düşündiriş:

Iki gatly arassa penjire, gowy möhürleme we ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi bilen iki gatly içi boş aýna.Görnüşine görä, ony tegelek gyra we inedördül gyralary arassalamak penjirelerine bölmek mümkin;Materiallara görä, oňa bölünip bilner: şekilli çarçuwany arassalamak penjiresi;Alýumin garyndy çarçuwasyny arassalamak penjiresi;Poslamaýan polat çarçuwany arassalamak penjiresi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

El bilen arassa otag penjiresi näme?

Iki taraplaýyn izolýasiýa aýnasy, oturdylan desikant, kondensasiýadan täsirli galar;Daş-töwereginde goşa möhür, ýylylygy tygşytlamak, ýylylygy izolýasiýa etmek, ses izolýasiýasy.Şol bir wagtyň özünde, adamlaryň yşyklandyryş, görnüş, bezeg we daşky gurşawy goramak islegini hem kanagatlandyrýar.Howa geçirijiligi, ýangyna garşy we çydamly.Şol bir tekizlikdäki diwar we penjire, çeýe gurnama, owadan görnüş, arassalamak aňsat we beýleki aýratynlyklar.Bolup bilerdürli diwar galyňlygyna görä düzülendir.

El bilen ýasalan arassa otag penjiresi näme üçin ulanylýar?

Arassalaýyş ussahanasynyň azyk, derman, kosmetika, biologiýa, fotoelektrik we beýleki pudaklarynda giňden ulanylýan arassa otag, tozansyz otag, arassa ussahana, sowuk otag we ş.m. goldaw bermek islege görä düzülip bilner.

Önümiň beýany

Arassa penjire, iki gatly içi boş 5 mm temperaturaly aýna, arassa otag tagtasynyň we penjire tekizliginiň birleşmegini döretmek üçin maşyn ýasalan tagta we el bilen ýasalan tagta gabat gelip biler, umumy täsiri owadan, möhürleme öndürijiligi gowy we gowy ses izolýasiýasy we ýylylyk izolýasiýa täsiri bar.Arassa penjire 50 mm elde ýasalan tagta ýa-da maşyn ýasalan tagta bilen gabat gelip, pes takyklyk, açylmazlyk we duman ýaly adaty aýna penjireleriň kemçiliklerini bozup biler.Arassa kosmos senagat amaly synlaýyş penjireleriniň täze nesli üçin gowy saýlaw.

Iki gatly arassa penjireler gowy möhürleme we termiki izolýasiýa öndürijiligi bilen iki gatly izolýasiýa aýnasydyr.Görnüşine görä, ony tegelek gyra we inedördül gyralary arassalamak penjiresine bölmek mümkin;materiala görä, oňa bölünip bilner: çarçuwany arassalamak üçin bir gezeklik penjire;alýumin garyndy çarçuwasyny arassalamak penjiri;poslamaýan polat çarçuwany arassalamak penjiresi.Arassalaýyş in engineeringenerçiliginde lukmançylyk, azyk, kosmetika, elektron önümçilik pudaklarynda giňden ulanylýar.

Esasy aýratynlyklary

Ses izolýasiýasy:adamlaryň yşyklandyryş, görmek, bezemek we daşky gurşawy goramak isleglerini kanagatlandyrmak.Adatça, izolýasiýa aýnasy sesleri 30 desibel azaldyp biler, şol bir wagtyň özünde inert gaz bilen doldurylan izolýasiýa aýnany asyl 5 desibel azaldyp biler, ýagny ses 80 desibelden 45 desibel derejesine çenli gaty asuda derejä çenli azaldar.

Gowy ýylylyk izolýasiýa ýerine ýetirijiligi bar:heatylylyk geçiriji ulgamyň K bahasy, 5 mm aýnanyň bir böleginiň K bahasy 5,75 kkal / mh ° C, umumy izolýasiýa aýnasynyň K bahasy 1,4-2,9 kkal / mh ° C.Kükürt ftorid gazynyň izolýasiýa edýän aýnasynyň iň pes K bahasy 1,19kkal / mh to çenli peseldilip bilner.Argon, esasan, ýylylyk geçirijisiniň K bahasyny azaltmak üçin ulanylýar, kükürt ftorid gazy esasan sesiň dB bahasyny peseltmek üçin ulanylýar.Iki gazy diňe ulanyp bolýar.Şeýle hem garylyp, belli bir mukdarda ulanylyp bilner.

Kondensasiýa garşy:Gyşda ýapyk we açyk temperatura tapawudy bolan daşky gurşawda bir gatly aýna gapylarda we penjirelerde kondensasiýa ýüze çykar, ýöne izolýasiýa aýna ulanylanda kondensasiýa bolmaz.

Önümiň jikme-jik çyzgysy

1 (2)
1 (1)
2 (3)
2 (2)
2 (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň