sahypa_banner

önümleri

 • Göçme aňsat HVAC ulgamy üçin çalşylýan HEPA süzgüç gutusyny guruň

  Göçme aňsat HVAC ulgamy üçin çalşylýan HEPA süzgüç gutusyny guruň

  Netijeli howa rozetkasy tarapyndan ulanylýan HEPA, arassa otag öndürmek we gurnamak, süzgüç netijeliligi ≥0.3um, tozan ≥99.99% içerki ösen origami gurnama liniýasy arkaly ýokary öndürijilikli, pes garşylykly ýag çydamly süzgüç elementini kabul edýär. natriý duzak usuly), ISO5 (FEDERAL 209E100) çenli arassa stoluň arassalygyny üpjün etmek.

  DOP / diferensial basyşy kesgitleýji port, suwuk tank, pes düzgünleşdirilen howa klapan, diffuzor, aýlaw we beýleki diffuzor plastinka.Hemme zat.

 • HVAC ulgamy üçin göçme HEPA fan süzgüç bölümini aňsat guruň

  HVAC ulgamy üçin göçme HEPA fan süzgüç bölümini aňsat guruň

  Suwuk tankly möhür laminar akym örtügi, belli bir ýel tizliginde hePA süzgüçiniň üsti bilen howa bolup, iýun gatlagyny emele getirýär, arassa howanyň ulanylmagy dik bir taraplaýyn akym bolup, iş meýdanynyň ýokary arassaçylyk talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin .Closedapyk gurluş, pes şekilli, gabygyň ýeňil agramy.

 • Howanyň göwrümini dolandyrmak Damper

  Howanyň göwrümini dolandyrmak Damper

  Howanyň göwrümine gözegçilik klapanynyň esasy gurluşy bar we klapan plastinkasy, päsgelçilik howa turbasynyň ortasyna ýerleşdirilip, aralyk şahasy barada kanal plastinkasyna paralel aýlanyp bilýär.Howa turbasynyň kesiş burçy, howa göwrümini üýtgetmek maksadyna ýetmek üçin howa turbasynyň akymynyň kesiş bölegini üýtgedýär.

 • HVAC üçin howa rozetkasy

  HVAC üçin howa rozetkasy

  Diffuzer howa rozetkasy, kondisioner ulgamynda umumy howa üpjünçiligi portudyr.Birmeňzeş diffuzor aýratynlyklary we ýönekeý we owadan görnüşi bar.Ulanyş talaplaryna laýyklykda inedördül ýa-da gönüburçly görnüşde edilip bilner we islendik potolokyň bezeg talaplaryna laýyk bolup biler.

 • HEPA üçin ýokary täsirli göçme howa süzgüji

  HEPA üçin ýokary täsirli göçme howa süzgüji

  Her bölüm ýokary süzgüç netijeliligi, kiçi garşylyk we uly tozan kuwwatyna eýe bolan ýangyny siňdiriş usuly bilen synag edildi.HEPA süzgüji optiki elektronikada, LCD suwuk kristal önümçiliginde, biomedisinada, takyk gurallarda, içgi we iýmit, PCB Çap etmek we beýleki pudaklarda tozansyz arassalaýyş ussahanasynyň howa üpjünçiligi ujunda giňden ulanylyp bilner.HEPA we ultra-hepa süzgüçleri arassa otagyň ahyrynda ulanylýar we HEPA-a bölünişik, HEPA bölünmezden, uly howa göwrümi HEPA süzgüji, ultra HEPA süzgüji we ş.m. bölünip bilner.