sahypa_banner

önümleri

Arassalaýyş enjamy arassa otag üçin arassa yşyk

gysga düşündiriş:

Tekiz panelde ýeňil energiýa tygşytlaýjy, ýokary ýagtylyk, simap ýok, infragyzyl, ultramelewşe, elektromagnit päsgelçilik ýok, ýylylyk täsiri, radiasiýa, stroboskopiki hadysa ýok.Çyralar agramy ýeňil, oturdylan we asylan, gurmak aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

LED Arassa yşyk önümçilik, durmuş we durmuşyň ähli gatlaklarynyň arassa gurşawyny öwrenmek üçin örän amatlydyr.

Arassa yşyk derman zawodynda, azyk zawodynda, mekdepde, hassahananyň iş otagynda, şypahanada, elektronika zawodynda, tozansyz ussahanada, laboratoriýada, transport in engineeringenerçiliginde, takyk gurallarda, nepis himikatlarda, täze energiýada we beýleki ýerlerde giňden ulanylyp bilner.

LED Arassa yşyk, tozansyz ussahana taslamalarynda arassa yşyklandyryş üçin möhüm seçim, ýöne adatça dizaýn otagyny dizaýn meýilnamasyny tamamlamak üçin kesgitlenýän iň soňky mesele, sebäbi arassa otagyň we arassa otagyň esasy wezipesi içerdäki hapalanmagy azaltmak we mümkin boldugyça hapalar we önümçilik ýa-da iş üçin ajaýyp şertlerde giňişlik döretmek.

Şonuň üçin ulanyljak arassalaýyş in engineeringener çyralarynyň görnüşini kesgitläniňde, diňe arassalaýyş ussahanasy tarapyndan talap edilýän yşyklandyryş ýagtylygynyň derejesini göz öňünde tutmak bilen çäklenmän, şeýle arassa yşyklandyryjy çyralaryň saýlanmagynyň howanyň arassalygyna täsirini göz öňünde tutmak hem zerurdyr.

Bezegli arassa çyralar we çyralar, serhetler boýunça yşyklandyryjy, berk nurbat, yşyk çyrasy optiki turba, möhürleýji padler, gapdal reflektorlar, ýagtylyk çeşmesi moduly, poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, ýagtylyk modulynyň berk nurbady, nurbat oturdyň, ýokary hereketlendiriji güýç çeşmesini soruň, giriş simleri, ýagtylyk çeşmesi modulyny poslamaýan polatdan ýasalan çyranyň kesgitlenen plastinkasyna goýuň, ýagtylyk çeşmesi moduly bilen, ýagtylyk çeşmesiniň modulyndaky nurbat deşikleriniň gapdalyndaky nurbat şöhlelener Gapak we ýagtylyk çeşmesi moduly poslamaýan polatdan ýasalan plastinka berkidilen;Hereketlendiriji kuwwat üpjünçiligi poslamaýan polatdan ýasalan çyranyň gapdal çukuryna ýerleşdirildi we möhürleýji pad optiki ýagtylyk kölegesinde, optiki yşyk kölegesi bolsa poslamaýan polatdan ýasalan çyra plastinkasyna ýeňil kölegeli nurbat bilen berkidildi we daşky bezeg çarçuwasy, optiki ýagtylyk kölegesinde oturdylýar.Peýdaly model aşa inçe we arassalamak aňsat, çyralary we çyralary ownuk ýylylyk, uzak ömür, ýagtylygyň has ýokary netijeliligi, az energiýa sarp etmegi, simap we beýleki zyýanly maddalar bilen durmuşa geçirip, energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawyň talaplaryna laýyk gelýär. häzirki zaman jemgyýetinde ýaşyl yşyklandyryşy goramak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň