sahypa_banner

önümleri

Maşyn bilen öndürilen EPS Sanwiç paneli

gysga düşündiriş:

Polistirol köpükli sendwiç paneli, esasy beden hökmünde polistirol rezine esaslanýar, ýangyn örtügini üýtgetmek üçin polistirol köpük panelinde ýangyn izolýasiýa ýelimini, polistirol ýangyn izolýasiýa panelini taýýarlamak üçin polistirol köpük paneline girip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

EPS paneliniň önüm aýratynlyklary

1. Ajaýyp ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi: Polistirol izolýasiýa tagtasy esasan polistiroldan çig mal hökmünde ýasalýar we polistirol aslynda pes pes ýylylyk geçirijilik çig malydyr.Polistirol tagtasynyň ýylylyk geçirijiligi 0.028 / mk bolup, ýokary ýylylyk garşylygy we pes çyzykly giňeliş tizligi aýratynlyklaryna eýe.Malylylyk geçirijiligi beýleki izolýasiýa materiallaryndan has pesdir.

2. -okary güýçli gysyjy öndürijilik: Polistirol tagtanyň gysyjy güýji gaty ýokary, hatda uzak wagtlap üýtgemese-de, uly göterijilik ukyby we gowy täsir garşylygy bar;

3. Ajaýyp suwa garşylyk we çyglylyga garşylyk: Polistirol tagtasy berk ýapyk öýjükli gurluşa eýe, polistirol molekulýar gurluşynyň özi suwy siňdirmeýär we tagtanyň öň we arkasynda boşluk ýok, şonuň üçin suwuň siňdiriş derejesi gaty pes , çyglylyga garşylyk we aralaşmaga garşylyk gaty gowy.

4. Poslama garşy we çydamlylygy: Polistirol tagtasy poslama garşy, garramaga garşy, ýylylygy tygşytlaýan we hyzmat ediş möhleti 30-40 ýyla ýetip biler.

5. lighteňil agram, ýokary gatylyk, amatly gurluşyk we arzan çykdajy: polistirol tagtanyň doly ýapyk öýjükli köpük gurluşy ýeňil agramy emele getirýär, birmeňzeş bal ary gurluşy zaýalanmagy kynlaşdyrýar, işlemek aňsat we gurmak aňsat, Bu kesmek aňsat we üçek izolýasiýasy hökmünde ulanylanda gurluşyň göterijilik ukybyna täsir etmez.

6. highokary hilli daşky gurşaw üçin amatly görnüş: energiýa ýygnaýan plastinkany dargatmak we çyglamak aňsat däl, zyýanly maddalaryň üýtgemegi ýok we durnukly himiki aýratynlyklara eýe.Daşky gurşaw üçin ýokary hilli önüm.

Spesifikasiýa

Harytlar

Maşyn sandwiç paneli

Netijeli giňlik

1150mm

Uzynlyk

0006000mm (özleşdirilen)

Galyňlyk

50/75/100/125mm

Polat paneliniň galyňlygy

0.3-0.5mm (özleşdirilen)

Esasy materiallar

EPS, EPFS, PU, ​​gaýa ýüň, aýna magniý, kükürt kislorod magniý, alýumin / kagyz bal ary, kremniý gaýasy,

Faceerüsti bejermek

Örtülen

panel

Ak (adaty), ýaşyl, gök, çal we ş.m.

Umumy häsiýet

Geýmäge garşylyk, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk, ýokary ýalpyldawuklyk, gowy gatylyk, ses izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak, ýangyn saklaýjy

El bilen ýasalan arassa otag Sandwiç paneli näme üçin ulanylýar?

Techokary tehnologiýaly elektronika, lukmançylyk, himiýa, azyk we arassalaýyş berkitmesi, potolok, senagat ussahanasy, ammar, peç, kondisioner diwar panelleri we beýleki arassa meýdanlarda giňden ulanylýar.

1 (2)
1 (1)

Has baglanyşykly önümler

Gaplamak we eltip bermek

P film we agaç karton, ýa-da islegiňiz boýunça.

20FT konteýneriň içine 160 töweregi sandwiç paneli goýup bolýar,

40GP gapda 320 bölek sandwiç paneli goýup bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň