sahypa_banner

önümleri

Maşyn bilen ýasalan kagyz bal ary sandwiwi paneli

gysga düşündiriş:

Kagyz ary sandwiwi paneli, ýokary ýüň, EPS we PU ýaly adaty esasy materiallary kem-kemden çalyşýan ýokary tehnologiýaly gurluşyk materialynyň täze görnüşidir.Kagyz bal ary sendwiwi paneli, adaty ýadro material sendwiç panellerinden has gowy öndürijilige eýedir: ýangynyň yza galmagy, ýeňil agramlylygy, güýçli ýük göterijilik ukyby, has gowy izolýasiýa täsiri we daşky gurşawy goramak has güýçli.Kagyz ary arassalaýyş panelleri elektron, biologiki, azyk, derman, hassahanalar, harby we ş.m. ýaly arassa gurluşyk pudaklarynda giňden ulanyldy we häzirki zaman binalaryň önümidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kagyz ary sandwiwi paneliniň önüm aýratynlyklary

1. Lighteňil agram, ýylylygy tygşytlamak, ýylylygy izolýasiýa etmek, ses izolýasiýasy;

2. strengthokary güýç, berk berklik, inedördül metre basyş 12-13 esse, iň ýokarysy 50 tonna ýetip biler, bu her inedördül metr üçin 1 tonna basyşyň milli standartyndan has ýokarydyr;

3. usassyk we zarba geçirmeýän öndürijilik agaç önümlerinden has gowudyr;

4. Zerur bolsa, adatça çyglylyga we çyglylyga garşy bolup biler;

5. Gaýtadan ulanylýan, gaýtadan ulanylýan, zaýalanýan, ikinji derejeli hapalanma ýok;

6. zyýan berijiler ýok;

7. Işlemek we işlemek aňsat, transport netijeliligini ýokarlandyrmak;zähmet güýjüni peseltmek;

8. Zyýan bermek aňsat däl, çykdajylary azaldyp biler;

9. Bahasy agaçdan arzan, daşky görnüşi owadan we bazaryň bäsdeşlik ukyby güýçli.

Kagyz bal ary sandwiwi paneli näme?

Kagyz bal ary sendwiwi paneli, adaty altyburç gurluşy emele getirmek üçin kraft kagyzdan ýasalýar.Bu ýasaldy

tebigatda bal arynyň gurluşy prinsipine laýyklykda.Heselimleýji baglanyşyk usuly bilen sansyz çukur üç ölçegli yzygiderli alty deformasiýa bilen birleşdirilen gasynlanan esasy kagyz, tutuşlygyna stres göteriji kagyz ýadrosyny emele getirýär we baglanyşyk arkaly öndürilen sendwiç gurluşy bilen ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýjy materialyň täze görnüşi. iki gapdalyndaky paneller.

Oňaýly gurnamagyň, wagt tygşytlamagyň, material tygşytlamagyň, oňat tekizligiň we ýokary güýjüň artykmaçlyklaryna eýedir we esasanam potolok we bölek ulgamlary üçin amatlydyr.

Greenaşyl gaplama, häzirki önüm gaplamasynyň ösüş tendensiýasyna öwrüldi.Gasynlanan bal ary kompozit kagyz tagtasy, karton pudagynyň galyndylaryndan we 100% gaýtadan işlenen kagyzdan ýasalýar we köp gezek gaýtadan işlenip, gaýtadan işlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa önüm bolýar.Önümçilik prosesi, milli daşky gurşawy goramagyň talaplaryna laýyk gelýän üç sany senagat galyndylaryny (hapa suwlar, galyndylar, galyndy gaz) öndürmeýär.Köp agaç tygşytlaýar we dünýäniň dürli ýurtlarynyň daşky gurşawy goramak düzgünlerine laýyk gelýär.

Spesifikasiýa

Harytlar

Maşyn sandwiç paneli

Netijeli giňlik

1150mm

Uzynlyk

0006000mm (özleşdirilen)

Galyňlyk

50/75/100/125mm

Polat paneliniň galyňlygy

0.3-0.5mm (özleşdirilen)

Esasy materiallar

EPS, EPFS, PU, ​​gaýa ýüň, aýna magniý, kükürt kislorod magniý, alýumin / kagyz bal ary, kremniý gaýasy,

Faceerüsti bejermek

Örtülen

panel

Ak (adaty), ýaşyl, gök, çal we ş.m.

Umumy häsiýet

Geýmäge garşylyk, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk, ýokary ýalpyldawuklyk, gowy gatylyk, ses izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak, ýangyn saklaýjy

Has baglanyşykly önümler

Gaplamak we eltip bermek

P film we agaç karton, ýa-da islegiňiz boýunça.

20FT konteýneriň içine 160 töweregi sandwiç paneli goýup bolýar,

40GP gapda 320 töweregi sandwiç paneli goýup bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň