sahypa_banner

önümleri

 • Maşyn_ Magniý Oksulfid Sandwiç paneli

  Maşyn_ Magniý Oksulfid Sandwiç paneli

  Magniý oksulfidiň çig maly ýanmaýan A2 derejesidir, magniý oksulfid sendwiç paneli bolsa magneziý oksulfid çukurlaryndan ýa-da magniý oksulfid çukur plastinka birleşdirilen reňkli örtükli polat plastinkadyr.

 • Maşyn bilen ýasalan kagyz bal ary sandwiwi paneli

  Maşyn bilen ýasalan kagyz bal ary sandwiwi paneli

  Kagyz bal ary sendwiwi paneli, ýokary ýüň, EPS we PU ýaly adaty esasy materiallary kem-kemden çalyşýan ýokary tehnologiýaly gurluşyk materialynyň täze görnüşidir.Kagyz bal ary sendwiwi paneli, adaty ýadro material sendwiç panellerinden has gowy öndürijilige eýedir: ýangynyň yza galmagy, ýeňil agramlylygy, güýçli ýük göterijilik ukyby, has gowy izolýasiýa täsiri we daşky gurşawy goramak has güýçli.Kagyz ary arassalaýyş panelleri elektron, biologiki, azyk, derman, hassahanalar, harby we ş.m. ýaly arassa gurluşyk pudaklarynda giňden ulanyldy we häzirki zaman binalaryň önümidir.

 • Maşyn bilen öndürilen PU Sandwiç paneli

  Maşyn bilen öndürilen PU Sandwiç paneli

  Poliuretan sendwiç paneli esasy çig mal hökmünde izosýanat we polietilen bolup, poliuretan köpükleýji serişdesi polat plastinanyň üst gatlagyna deň derejede sepilýär, bir gezek ulanylýan poliuretan birleşdirilen sandwiç paneliniň üç gatlagyna reňkli polat köpük emele gelmeginiň arasynda köpükleýji serişdedir.Bu täze ýagtylyk gurluşyk materialy, boýalan polat plastinanyň we poliuretanyň ajaýyp kombinasiýasy bolup, arassa otaglar we sowuk ammar ýaly ýylylyk izolýasiýa talaplary bilen diwar binalarynda giňden ulanylýar.

 • Maşyn bilen öndürilen Slincon Rok Sandwiç paneli

  Maşyn bilen öndürilen Slincon Rok Sandwiç paneli

  Silisiýa gaýa sendwiç paneli esasan gowy pes ýylylyk geçirijilik çig maly bolan polistiroldan ýasalýar.Soňra ýylylyk geçirijiliginiň öňüni alýan we ýokary garşylygy bolan berk gurluşy emele getirýär., pes çyzykly giňeliş tizliginiň aýratynlyklary.Daş ýüň tagtadan tapawudy, esasan, temperatura garşylygy, ýylylyk geçirijiligi we tagtanyň temperatura garşylyk çäginde.Silisiýa arassalaýjy tagtanyň ulanylmagy diňe bir ýylylyk izolýasiýasynyň we energiýa tygşytlamagyň talaplaryny kanagatlandyryp bilmez, ýangynyň öňüni alyp biler.

 • Maşyn bilen ýasalan gaýa ýüň sandwiç paneli

  Maşyn bilen ýasalan gaýa ýüň sandwiç paneli

  Orta we ýokary dykyzlykly gaýa ýüňi esasy material, galvanizli ýa-da reňkli örtükli tagta, ýerüsti gatlak we ýokary güýçli ýelimleýji hökmünde, ýokary tizlikli üznüksiz awtomatiki galyplaýyş maşynyny ýylatmak, basyş birleşmesi, täze nesil arhitektura kesilenden soň termal izolýasiýa, amatly gurnama aýratynlyklary bilen bezeg tagtasy.Şol bir görnüşdäki iň güýçli ýangyna garşy öndürijilikli (sendwiç plastinka seriýasy) täze ýangyn geçirmeýän plastinka.

 • Maşyn bilen öndürilen PU Sandwiç paneli

  Maşyn bilen öndürilen PU Sandwiç paneli

  Poliuretan gaty köpük esasy çig mal hökmünde izosýanat we polietilen bolup, poliuretan köpükleýji serişdesi reňkli polat plastinka üst gatlagyna deň derejede sepilýär, üç gatly bir gezek ulanylýan poliuretan kompozit sandwiç plastinkasyna reňkli polat plastinka köpükleriniň arasynda köpükleýji serişdedir.Bu täze ýagtylyk gurluşyk materialy reňkli polat plastinanyň we poliuretanyň ajaýyp utgaşmasy bolup, arassa otaglar we sowuk ammar ýaly ýylylyk izolýasiýa talaplary bilen diwar binalarynda giňden ulanylýar.

 • Maşyn ýasalan gaýa ýüň we aýna magniý sandwiç paneli

  Maşyn ýasalan gaýa ýüň we aýna magniý sandwiç paneli

  Surfaceerüsti gatlak hökmünde ýokary hilli reňkli polat plastinka, galvanizli polat zolak gyrasy möhürleýji otag we gapyrgalary berkitmek üçin ulanylýar, ýadro gatlagy hökmünde çyglylyga garşy aýna magniý plastinka, iç ýüň gatlagy hökmünde gaýa ýüň ulanylýar; , basyş, ýyladyş we beýleki amallar arkaly öndürilýär.Gowy möhürleme öndürijiligi we ýokary ýangyndan goramak derejesi bar.

 • Maşyn bilen öndürilen MGO Sandwiç paneli

  Maşyn bilen öndürilen MGO Sandwiç paneli

  Magniý oksulfidiň çig maly ýanmaýan A1 derejesidir, magniý oksisulfid sendwiçiniň reňkli polat plastinka magniý oksulfid çukurlaryndan ýa-da magniý oksulfid çukur plastinka birleşdirilen reňkli polat plastinkadyr.

 • Maşyn bilen öndürilen EPS Sanwiç paneli

  Maşyn bilen öndürilen EPS Sanwiç paneli

  Polistirol köpükli sendwiç paneli, esasy beden hökmünde polistirol rezine esaslanýar, ýangyn örtügini üýtgetmek üçin polistirol köpük panelinde ýangyn izolýasiýa ýelimini, polistirol ýangyn izolýasiýa panelini taýýarlamak üçin polistirol köpük paneline girip biler.

 • Maşyn bilen ýasalan aýna magniý sandwiç paneli

  Maşyn bilen ýasalan aýna magniý sandwiç paneli

  Aýna-magniý sendwiç paneli konfigurasiýa we üýtgediji arkaly magniý oksidinden, magniý sulfatdan we suw üç taraplaýyn ulgamdan ýasalýar.Durnukly öndürijiligi bolan magniý esasly sementli materialdyr.Orta gidroksidi aýna süýümli tor bilen berkidilýär.Material, ýangyç däl bezeg materialynyň täze görnüşi, doldurgyç hökmünde ýeňil materiallar bilen birleşdirildi.Specialörite önümçilik tehnologiýasy bilen gaýtadan işlenýär we ýangyna garşy, suw geçirmeýän, yssyz, zäherli däl, doňmaýan, poslamaýan, döwülmeýän, üýtgemeýän, ýanmaýan, ýokary güýçli we ýeňil agramly aýratynlyklara eýe gurluşyk we uzak hyzmat ömri.