sahypa_banner

önümleri

Howanyň göwrümini dolandyrmak Damper

gysga düşündiriş:

Howanyň göwrümine gözegçilik klapanynyň esasy gurluşy bar we klapan plastinkasy, päsgelçilik howa turbasynyň ortasyna ýerleşdirilip, aralyk şahasy barada kanal plastinkasyna paralel aýlanyp bilýär.Howa turbasynyň kesiş burçy, howa göwrümini üýtgetmek maksadyna ýetmek üçin howa turbasynyň akymynyň kesiş bölegini üýtgedýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

DSC_0878

Windeliň basyşyna garşy durmak üçin disk birneme galyň we agyr bolmaly.Mundan başga-da, diski aýlamak üçin köp ýer talap edilýändigi sebäpli, howa göwrümi ýapyklar ýaly aýlanýan birnäçe paralel plitalara üýtgedilip düzülip bilner.

"Köp sahypaly" diýilýän zat, gapyny ýapyk bilen çalyşýan we aýlanyşyga gözegçilik etmek üçin elektrik hereketlendirijisini ulanýan elektrik köp ýaprakly howa ses dolandyryş klapanydyr.

Janköýerde howa sesini sazlaýan klapan nirede?

Janköýer howany birnäçe ýere soksa, howa akymyny paýlamak üçin üpjünçilik şahasyna akym dolandyryş klapan oturdylmalydyr.

Eger janköýer bir ýere howa iberýän bolsa, janköýeriň girelgesinde ýa-da rozetkasynda akym dolandyryş klapany oturdylyp bilner, ýöne adatça rozetkada barlag klapanlary oturdylýar.

Täze janköýer kanalynda howa göwrümine gözegçilik klapanynyň ulanylmagy

Arassa howa ulgamy, işleýiş ulgamy, üýtgeýän howa göwrümi kondisioner ulgamy, arassalaýjy kondisioner ulgamy we ş.m. üçin amatly, bu taslamalarda hemişelik akym klapanlarynyň dogry ulanylmagy ulgam dizaýnyny optimizirläp biljekdigini görkezýär.Howa üpjünçiligi bilen işleýişiň arasyndaky deňagramlylygy, ulgamdaky howa göwrüminiň deňagramlylygyny ýokarlandyrýar, şeýlelik bilen işe giriziş işini azaldýar.

DSC_0880

Howanyň ses dolandyryş klapanyny nädip saýlamalydygyny öwrediň

Kondisioner gapylary diýlip hem atlandyrylýan howa göwrümi goşa dolandyryş klapanlary, senagat zawodlarynda we hususy binalarda howa çalşygy, kondisioner we kondisioner taslamalary üçin möhüm merkezi kondisioner terminallary bolup, köplenç kondisioner we howa çalşygy ulgamlary üçin howa kanallary hökmünde ulanylýar.Şaha turbasynyň howa göwrümini sazlamak üçin ulanylýar we arassa howanyň we gaýdyp gelýän howanyň garyndysyny sazlamak üçin hem ulanylyp bilner.

DSC_1330

Howanyň göwrümine gözegçilik klapanynyň aýratynlyklary

.

(2) Howanyň göwrümine gözegçilik klapanynyň pyçagy açyk we öňe bölünýär we howa çalşygy, kondisioner we howany arassalamak ulgamynyň dolandyryş klapany hökmünde ulanylýar.

(3) Synaga görä, howa göwrümini sazlaýan klapanyň howa berkligi gowy, otnositel syzmak 5% töweregi we kadalaşdyryş işi gowy.Howanyň göwrümine gözegçilik klapan materialy: polisiz galvanizli plastinka (adaty galvanizli plastinka) ýa-da uglerod polat klapan.

DSC_1335
DSC_1331

Gurluş ýörelgesi

Elektrik howa akymyna gözegçilik

Üpjün etmek ýa-da çykýan howa üçin amatly

Howanyň ses aralygy 5∶1 töweregi

Differensial basyş aralygy 20-den 1000 pa

Howanyň sesine gözegçilik etmegiň takyklygy ýokary.Howa kanallarynyň ýerleşişiniň howa akymynyň iň amatly aýratynlyklaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň

Howanyň göwrümi gowşurylmazdan ozal düzülýär ýa-da programmirlenýär we her enjamyň howa öndürijiligi kalibrleme tablisasynda synagdan geçirilýär.Her enjama dakylýan synag belliginde degişli parametrler kesgitlenýär

Gerek bolsa, howa göwrüminiň bahasyny täzeden ölçäň ýa-da belläň

Gorizontal ýa-da dikligine dakyň

Howa klapany doly ýapylyp bilner

VAF klapan diskiniň berkligi ýapylanda gowy, howanyň syzyş tizligi 5℅-den köp däl

Düzgünleşdiriji hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýän mehaniki komponentdir


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň