sahypa_banner

Lukmançylyk, saglygy goraýyş senagatynyň arassa taslamalary

Lukmançylyk, Saglyk senagaty arassalaýyş taslamalary

Keselhananyň iş otagyny arassalamak we bezeg dizaýn talaplary

Keselhananyň operasiýa otagyny arassalamak bezegi we gurluşygy, hirurgiýanyň üstünlik derejesini ýokarlandyrmaga we näsaglaryň operasiýadan soňky ýokaşma ähtimallygyny azaltmaga amatlydyr.Näsaglaryň howpsuzlygy we saglygy üçin operasiýa otaglaryny arassalamak dizaýny we bezegi adatça gaty berkdir.Onda, aýratyn bezegler näme?Dizaýn talaplary barada näme aýdyp bilersiňiz?Geliň bilelikde seredeliň.

hassahananyň operasiýa otagy1_ 副本

1. Esasy bezeg talaplary

Operasiýa otagynyň bezegi diwaryň, potolokyň we ýeriň esasy konfigurasiýasyny öz içine alýar.iş otagynyň diwarlary

Poslama garşy we çydamly we poslama garşy diwardan ýasalan potolok materialy diwaryňky bilen deňdir we operasiýa otagynyň arassalanmagy we bezegi dizaýny içerdäki poluň beýikliginiň 2,8-3 metr aralygyndadygyny üpjün etmelidir. .Işleýän teatr pollary gaty, tekiz we aňsat arassa materiallardan gurlupdyr.Flateriň tekiz, tekiz, könelmegine, poslama garşy (kislota, aşgar, derman) we arassalanmagynyň aňsatdygyna göz ýetiriň.

2. operasiýa otagynyň gapylary we penjireleri bezemek talaplary

Operasiýa otagynyň gapysy giň we tekiz awtoulagyň girmegi we çykmagy üçin amatly çäk bolmaly däldir;howa akymynyň mikro bölejikleri getirmeginiň öňüni almak üçin bahar gapylaryny ulanmakdan gaça duruň;Netijeli tozan we ýylylyk izolýasiýa täsiri.

3. Kondisioneri arassalamak dizaýny

Operasiýa otagynyň arassalaýyş we kondisioner ulgamy bezegiň esasy nokadydyr.Operatinghli iş meýdanynyň gözegçilik astynda saklanmagyny üpjün etmeli we dizaýnyň parametrleri hassahananyň arassa iş bölüminiň gurluşyk standartynyň talaplary bilen utgaşdyrylmalydyr.Işleýiş tablisasy esasy ugurdyrtutuş operasiýa otagy.Arassalaýjy we arassalaýjy kondisioner ulgamynyň howa üpjünçilik portlary, iş stolunyň we daş-töwereginiň tekiz, arassa we steril howa akymyny üpjün etmek üçin iş stolunyň üstünde jemlenmeli.Kondisioner enjamlaryny arassalamak içerki gurluşy saýlamaly we arassalamak aňsat, galyndy suwlary wagtynda akdyrmak bakteriýalary köpeltmek aňsat däl.

Mundan başga-da, hassahananyň iş otagynyň arassalanmagy we bezegi koridoryň we arassa otagyň howa üpjünçiligini we arassalanmagyny hem göz öňünde tutmalydyr we içerdäki howanyň çyglylygy belli bir çäkde sazlanmalydyr.

Operasiýa otagynyň gapysy giň we tekiz awtoulagyň girmegi we çykmagy üçin amatly çäk bolmaly däldir;howa akymynyň mikro bölejikleri getirmeginiň öňüni almak üçin bahar gapylaryny ulanmakdan gaça duruň;Netijeli tozan we ýylylyk izolýasiýa täsiri.

hassahananyň operasiýa otagy2
Keselhananyň arassa otagy