sahypa_banner

Dermanlar, Derman senagaty arassalaýyş taslamalary

DÖWRÜNLER, FARMAKEUTIK SANATÇYLYK TERJIME EDIPLERI

DSC_2129
DSC_2203

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn we gurluşyk derejeleri ýüzlerçe we ýüzlerçe GMP arassalaýjy zawodyň, haýwan laboratoriýasynyň, fizika we himiýa barlaghanasynyň we mikrobiologiýa barlaghanasynyň talaplaryna laýyk gelýär, "neşe önümçiligini dolandyrmagyň kadalaryna" we "gurluşyk üçin tehniki spesifikasiýa" laýyklykda. biosfera barlaghanalary we beýleki hünär ülňüleri, her dürli lukmançylyk dermanlaryndan we lukmançylyk enjamlaryny öndürmek talaplaryndan we ülňülerinden häzirki zaman arassalygyny kanagatlandyrmak üçin.

Biofarmasewtika senagatynyň talaplary GMP-iň maksady, ylmy, berk steril neşe önümçiliginiň gurşawyny, işleýişini, işleýşini we dolandyryş ulgamyny döretmegi üpjün etmek, mümkin bolan biologiki işjeňligi, tozan, pirogen hapalanmagy, ýokary hilli önüm öndürmek, saglyk we neşe önümleriniň howpsuzlygy.

Biofarmasewtiki müşderileriň önümçilik gurşawy we in engineeringenerçilik tejribesini toplamak boýunça çuňňur gözlegleriň netijesinde, biofarmasewtiki önümçilik prosesine daşky gurşawa gözegçilik etmegiň açaryna aýdyň düşünýäris.Energiýa tygşytlamak ulgam meýilnamamyzyň ileri tutulýan ugry.Iň gowusy, müşderilere GMP we Fed209D, ISO14644, IEST, EN1822 halkara ülňüleriniň talaplaryny bermek.Шул we elektrik, aşa arassa gaz turbasy, arassa otaga gözegçilik, tehniki hyzmat ulgamy we beýleki giňişleýin gurnama goldaw hyzmatlary.

Biologiki derman senagaty GMP arassa ussahananyň içerki bezegi

1.GaplamakIçerki izolýasiýa bilen, tozansyz we açyk, reňk çal ýa-da A partiýasy tarapyndan saýlanýar, galyňlygy 50mm, beýleki bölekleri açyk çal alýumin plastinkadan we metal gara süňk potolokdan, galyňlygy 0,6mm, 600X600, suw howdany, zawoda girmezden ozal meýdan we gaplaýyş meýdançasy.

DSC_1988
DSC_2069

2.IntervalIki taraplaýyn reňkli polat izolýasiýa bilensendwiç paneliberkitme we aralyk, potolokyň ýokarsyndaky berkitme, arassa koridor we ussahana aralygy aç-açan alýumin garyndysy ýarym aýna penjire, penjire sill beýikligi 900mm, aýna galyňlygy 8mm, beýik 1200mm, aýna gapynyň beýikligi (2100mm), alýumin garyndy penjire materialy ýörite arassalaýyş materialy, 45 dereje bevel, ýer we potolok burçy ýuan arkasy we inin burç interfeýsi, standart we sanitariýa dezinfeksiýa talaplaryny ýerine ýetiriň.

DSC_1815
DSC_2129

3.ýapyk gapy:800X2100, aýna gözegçilik penjiresi, top kanalynyň gulpy.

DSC_2146
DSC_1822

4. Gat:asyl sement poly EPOXY rezin EPOXY üstki gatlagy, sanjym galyplaýyş otaglarynyň arasynda, 3 mm EPOXY kwars minomy, könelişen we basyşa çydamly we Apple ýaşyl reňk bilen 0,5 mm EPOXY rezin gatlagy bilen işlener. Tozsyz arassa we ýagty, arassalamak aňsat, tozan bakteriýalaryny ýygnamaň.Ora-da pol materiallary we bejeriş usullary A. Partiýa tarapyndan saýlanar.

c95d6523406b321954e576c155388b0
DSC_2026

beýleki programmalar

DSC_2171
DSC_2324
DSC_1808