sahypa_banner

önümleri

Modul görnüşleri Arassa otagyň gapysy köp ulanylyşy

gysga düşündiriş:

Arassalaýyş gapysy onuň owadan görnüşi, çydamly, çeýe açylmagy.Ulanyjy, alýumin garyndy materialyny, poslamaýan polatdan we islege görä awtomatiki möhürleýji enjamy saýlaýar, mör-möjekleriň we beýleki ownuk haýwanlaryň arassa ussahana girmeginiň öňüni almak üçin penjiräniň görnüşini, ululygyny we gapy reňkini we gulp görnüşini esassyz saýlap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Panel hökmünde ýörite örtülen listi ulanýan önümler, poslama garşylygy we önümiň reňk durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler;Içeri B1 derejeli ýangyna garşy materialdan dolduryldy;Daşarky alýumin profil gyrasy, owadan, sahy, arassalamak aňsat.Operasiýa otagynyň gapysy we kömekçi otagyň gapysy, laboratoriýa ýa-da otag gapysy üçin amatly.Professional gaz möhürlemesi tozan bölejikleriniň arassa ýere akmagyny üpjün edip biler.

Arassa gapyny gurmagyň usuly

1. Orta ýerleşdirilen alýumin birikdirijileri bilen birikdiriň, soňra bolsa berkidijiler bilen düzediň.Berkidijiler gapak bilen möhürlener we gapynyň çarçuwasy bitewiligi we estetikany saklamak üçin ýörite kremniy jel bilen möhürlener we gurnamagyň derejesini we dikligini saklamaga üns berer;

2. El bilen paneli gapy çarçuwasynyň arka oturdylan, göni berkidijiler bilen birikdirilen, gapynyň çarçuwasynyň töweregine ýörite kremniy jel bilen möhürlenen, bitewiligini we gözelligini saklaň, gurnamagyň derejesini we dikligini saklamaga üns beriň;

Arassa otag gapylarynyň aýratynlyklary

1. Gapy paneli: gapy paneliniň çarçuwasy elektrik çäge ak, plastmassa pürküji we aýazly alýumin garyndysy ýokary derejeli gapy materialyndan ýasalýar.Gapy paneliniň polat plastinkasy ýokary takyklyk bilen el gapy panelinden ýasalýar.Esasy material kagyz ary, alýumin bal ary, poliuretan, gaýa ýüň we ş.m.

2.Gapyň çarçuwasy: elektrik çäge ak, plastmassa pürküji, üweýji alýumin garyndysy ýokary derejeli gapy çarçuwasynyň material önümçiligi, alýumin garyndy çarçuwasynyň gulp çukurynyň takyk ýerleşişi, boşluk gulpy ýok.

3.Başgalar: goşa Windows we göteriji zolakly bu önüm, heng donly gulp bilen standart, markanyň eýesi üçin hem saýlanyp bilner;

4. Aýratynlyklar: Standart ululygy: 800X2100, 900X2100, 1500X2100, 1800X2100, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem edilip bilner

Spesifikasiýa

 

Model

Ini (mm)

ýeke gapy

Poslamaýan polat gapy
Deňsiz gapy

Iki gezek gapy

 

9oo

1200 (300 + 900)

1500

Boýy (mm)

<2400

Çarçuwanyň çarçuwasy (mm)

5o (Zerur bolsa özleşdirilen)

Material

Poroşok bilen örtülen polat plastinka

Reňk

Gök / çal ak (islege bagly)

Penjiräni görmek

5 mm goşa temperaturaly aýna, 400 * 600mm
(Sag ýa-da tegelek burç islege bagly)

Standart armatura

Poslamaýan polat gulp, açar, tutawaç we ilik, möhür zolagy, aşaky möhür

Ptional laýyklyk

Gapy has ýakyn, gulplama enjamy, giriş gözegçiligi

Galam ugry

Çep açmak / Sag açmak (Meýletin)

Ulanylýan önümler

2
3
1

Has baglanyşykly suratlar

5
4
6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary