sahypa_banner

habarlar

Wuhan sendwiç paneli gündelik durmuşymyzda gaty ýygydyr.Dürli ýadro materiallary we dürli plastinka görnüşli sandwiç paneli dürli gurluşyk zerurlyklary üçin, esasanam senagat zawodlary, jemgyýetçilik binalary, birleşdirilen jaýlar, arassalaýyş taslamalary we beýleki gurluşyk meýdançalary üçin amatly bolup biler.üstesine-de, sendwiç paneliniň reňki hem birneme uludyr.dürli gurşawa görä, sendwiç paneline reňk islegi hem başga.sendwiç paneliniň reňki ulanylýar?Sandwiç paneliniň giň ulanylyşy?Aşakda reňkli polat inersenerlerimiz size jogap.

 sandwiç paneli

 

Wuhan sendwiç panelini saýlamak we ulanmak Reňk:

Ilki bilen, sendwiç paneliniň örtüginiň reňkini saýlanyňyzda, onuň daş-töweregiň reňkine laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutmaly.Tehniki nukdaýnazardan seredeniňde, sendwiç panelinde açyk reňkli örtükler üçin has köp saýlaw bar we berkligi bolan käbir organiki däl pigmentler saýlanyp bilner, sebäbi bu örtügiň ýylylyk şöhlelendiriş öndürijiligi birneme gowy we ömrüni uzaltmak peýdalydyr tomusda örtügiň temperaturasy birneme pes bolanda sendwiç paneli.Käwagt sendwiç paneliniň reňki müşderileriň isleglerine görä tapawutlanýar, şonuň üçin ony ulananyňyzda hakyky zerurlyklaryňyza has köp üns bermeli bolarsyňyz.

Wuhan sendwiç paneliniň ulanylyşy:

1. Senagat zawodlary we ammarlary

Reňkli polat plitalar esasan zawodlaryň we ammarlaryň üçekleri we daşky diwarlary üçin ulanylýar.Wuhan sendwiç paneli, has gowy ýylylyk izolýasiýa täsirini üpjün etmek üçin ýetişen ýeňil polat gurluşyny birleşdirýär.Lighteňil polat ulgamynyň ýeňil agramy, ýokary netijeliligi, çeýe ýerleşişi we ş.m. ýaly birnäçe artykmaçlygyny görkezmek, häzirki bir gatly zawod binasy üçin gowy saýlaw boldy.Köp gatly senagat zawodlary üçin, üçek jaýynyň üçeginden başga-da, daşky diwarlary çeýe tertiplemek üçin polat plitalar we binanyň daşky görnüşini bezemek üçin dürli reňkli we şekilli reňkli örtük panelleri ulanylyp bilner.Yzygiderli çyglylygy talap edýän senagat binalary üçin, kerpiç diwarlardan has gowy ýylylyk öndürijiligi bolan polat plitalar berkitme materiallary hökmünde ulanylyp bilner, bu bolsa gutarandan soň iş çykdajylaryny ep-esli tygşytlap biler.

2. Jemgyýetçilik binalary

Reňkli polat plitalar esasan uly giňişlik talaplary bolan jemgyýetçilik binalarynyň üçekleri we daşky diwarlary üçin ulanylýar.Jemgyýetçilik binalarynda has köp ýer bermek, ýapyk howany sowatmak we ýangyndan goramak ýaly önümçilik binalaryndan has ýokary talaplary talap edýän birnäçe funksiýa bar.Häzirki wagtda bu binalaryň köpüsinde panjara ýa-da turbaly truss üçekli truss gurluşlary ulanylýar, şonuň üçin ýeňil agram, ýylylyk izolýasiýasy, ot we suw geçirmeýän, ses siňdiriş we çydamlylyk nukdaýnazaryndan üçek plita materiallaryna has ýokary talaplar goýulýar.


Iş wagty: Iýun-10-2022