sahypa_banner

habarlar

1.Haýsy otag sandwiwi paneli?

Arassa otag sendwiç paneline sendwiç paneli hem diýilýär.Adatça reňkli polat plastinka we poslamaýan polat plastinka ýerüsti paneller, gaýa ýüň esasy material hökmünde ulanylýar, birleşdirilen sendwiç paneli bölek diwarlary we arassalaýyş otaglarynyň asma potoloklary we tozansyz ussahanalar üçin ýörite ulanylýar.

Sandwich Panel SP

 

 

2. Arassa otag sandwiç paneliniň ulanylyşy:

Arassa otag sendwiç paneliniň dürli materiallaryna görä, ony gaýa ýüň, aýna magniý, keramiki alýumin, poslamaýan polat çap we beýleki köp sanly sandwiç panellerine bölmek bolar.Bu klassifikasiýalar, dürli ulanyş şertlerine görä ýerlikli saýlawlardyr.Şolaryň arasynda gaýa ýüňden ýasalan arassa sandwiç paneli ýangynyň öňüni almakda örän oňat täsir edýär we howa we howa barlaghanalary ýaly ýokary temperatura we ýangynyň öňüni alyş talaplary bolan taslamalarda ulanylyp bilner.Aýna magneziý materialy tekiz görnüşe, uzak ýangyna garşy wagty bar we ýanmak wagtynda eremez, damýan maddalaryň ýokary temperaturasy ýok.Içerki ýokary derejeli ýangyn geçirmeýän binanyň bezeg kompozit sandwiç paneline degişlidir we arassa otaglaryň, senagat önümleriniň potoloklary, berkitmeleri we arassa önümleri üçin amatly;anti-statik antibakterial material ýokary geçiriji we bakteriýa garşy täsirlere eýe, tozanyň ýelmeşmeginiň öňüni alýar we aýyrmak aňsat.Şol bir wagtyň özünde, sendwiç paneli neşe garşylygy, aşgazana garşylygy, hapalanmaga garşylygy we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir. Bu görnüşli sendwiç paneli hassahananyň iş otaglary, keramika önümçiligi we ş.m. Arassa ussahanasy üçin amatlydyr.

3. Arassa sandwiç panelinde aşakdaky funksiýalar bar:

1. Anti-statik

Faceerüsti garşylyk bahasy 106-109 / at10Vsq.(Elektrik bölekleri, kompýuterler, ýarymgeçiriji materiallar, ýanýan kömür ýatagy metany, organiki çözgütler, biohimiki ýokary tehnologiýa we ş.m. garynja istatiki we ýokary kesgitli iş ýerlerini talap edýär

2. Sterilizasiýa çydamly tebigy gurşaw

Wodorod peroksid garşylygynyň ömri umumy in engineeringenerçilik binalary üçin reňkli polat plitalardan 4-6 esse, natriý gipohlorit ergininiň hyzmat ediş möhleti umumy in engineeringenerçilik binalary üçin reňkli polat plitalardan 3 esse köp (umumy dezinfeksiýa we sterilizasiýa konsentrasiýasynyň bahasy we ýygylygy)

3. Sowuk we çygly tebigy gurşaw

Uzak ömri dowam etdirmek üçin uzak möhletli üznüksiz ýokary temperatura we pes çyglylyk, çuň ýitmegine, köpüklenmegine, delaminasiýa we

örtügiň üstündäki beýleki zeperler, güýçli kislota we güýçli aşgar tebigy gurşaw üçin işe garşy durmak ukyby güýçli, adaty reňkli polat plitalaryň hyzmat ediş möhletinden 2-4 esse köp.

Wuhan Arassa otag sendwiç paneliniň gurluş ýörelgesi: gazda ýüzýän bölejikleriň we mikrob ştamlarynyň konsentrasiýa bahasy, we temperatura, daşky gurşaw çyglylygy, iş basyşy we ş.m. ýaly gözegçilik edip bolýan esasy parametrleri bolan giňişlik ýa-da çäkli ýer ýylylyk izolýasiýasyna, ýylylyga laýyk gelmelidir. izolýasiýa, ýangyn howpsuzlygy, suw geçirmeýän, az tozan öndürmek we ş.m.

 


Iş wagty: Iýul-01-2022