sahypa_banner

habarlar

Soňky ýyllarda ýurdumyň energiýa tygşytlaýjy bazarynyň çalt ösmegi bilen poliuretan termiki izolýasiýa sendwiç paneli önümleri ýylylyk izolýasiýasyny we gidroizolýasiýa gurmak pudagynda giňden ulanyldy we ajaýyp ýylylyk izolýasiýasynyň we energiýa y- önümleri bazarda tygşytlamak.Şeýle hem daşarky diwarlaryň daşarky izolýasiýasy üçin giňden ulanylýar.Energiýa tygşytlaýjy tehnologiýany gurmagyň täze görnüşidir.In engineeringenerçilik mysallarynda ulanylandan soň, bu tehnologiýanyň artykmaçlyklary äşgärdir.DSC_4047      
Malylylyk izolýasiýa poliuretan sendwiç panelleriniň öndürijilik aýratynlyklary we artykmaçlyklary haýsylar?Soňky ýyllarda ýurdumyň energiýa tygşytlaýjy bazarynyň çalt ösmegi bilen poliuretan termiki izolýasiýa sendwiç paneli önümleri ýylylyk izolýasiýasy we gidroizolýasiýa gurmak pudagynda giňden ulanyldy we ajaýyp ýylylyk izolýasiýasynyň we energiýa tygşytlaýjylarynyň birine öwrüldi. bazardaky önümler.Şeýle hem daşarky diwarlaryň daşarky izolýasiýasy üçin giňden ulanylýar.Energiýa tygşytlaýjy tehnologiýany gurmagyň täze görnüşidir.In engineeringenerçilik mysallarynda ulanylandan soň, bu tehnologiýanyň artykmaçlyklary äşgärdir.Malylylyk izolýasiýa poliuretan sendwiç paneli, ajaýyp ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi bilen ýylylyk izolýasiýa materialynyň bir görnüşidir.Belli bir gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly poliuretandan öndürilen ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi bolan tabak.Işe başlansoň, ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi sebäpli sarp edijiler tarapyndan goldanylar we goldaw berler, size başga ýylylyk izolýasiýa tejribesini getirer.Malylylyk izolýasiýa poliuretan sendwiç paneli güýçli deformasiýa garşylygy bar, döwmek aňsat däl we pellehana durnukly we howpsuz.Häzirki wagtda poliuretan termiki izolýasiýa sendwiç panelleriniň yzygiderli ösmegi we kämilleşdirilmegi bilen, poliuretan termiki izolýasiýa sandwiç panelleriniň ulanylmagy durmuşymyza aralaşdy.Mysal üçin: awtoulag önümçiligi, azyk we iýmit gaýtadan işlemek, lukmançylyk we saglyk, gurluşyk tehnikasy, elektron enjamlary, gurluşyk, mebel, dokma önümleri, egin-eşik, aýakgap we şlýapalar, sintetik deri, çap we gaplama, sport we bedenterbiýe pudaklarynda köp sanly programma bar .Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen poliuretan kem-kemden howa we goranyş pudaklarymyzda gowy ulanyldy.1. Poliuretan gaty köpükli sendwiç paneli, ýylylygy tygşytlamak, suw geçirmeýän, ses izolýasiýasy, titremäniň siňdirilmegi we ş.m. ýaly dürli funksiýalary bolan köp maksatly materialdyr. Gowy ýylylyk izolýasiýasy.Häzirki wagtda ulanylýan ähli izolýasiýa materiallarynyň arasynda poliuretan birleşýän tagtanyň ýylylyk geçirijiligi pesdir.Heatylylyk izolýasiýa tagtasynyň ýylylyk izolýasiýa ýerine ýetirijiliginiň ýokarydygy sebäpli, şol bir ýylylyk izolýasiýa talaplaryna laýyklykda binanyň periferiýa gurluşynyň galyňlygy ep-esli peselip biler.Şeýlelik bilen binanyň ýapyk ulanylyş meýdanyny köpeldýär.3. Esasy gurluşyň deformasiýasyna güýçli uýgunlaşma, ýarylmaga we deformasiýa gowy garşylyk.Durnukly himiki aýratynlyklar, uzak ömri we daş-töwerege hapalanma ýok.Açyk alaw awtomatiki usulda öçer we ýakylanda damlamazdan karbonlaşar.Karbonlaşdyrylan gatlagyň ululygy we görnüşi esasan üýtgemez, bu howanyň girmeginiň öňüni alyp biler, ýangynyň ýaýramagynyň öňüni alyp biler we ýangyna gowy garşylyk görkezip biler.4, berk berklik, uzak ömri, poliuretan materialy durnukly gözenek gurluşyna, esasan ýapyk öýjükli gurluşa eýe, diňe bir termiki izolýasiýa ýerine ýetirijiligi bilen çäklenmän, doňdurma garşylygy we ses siňdirişi hem bar.Poliuretan daşarky izolýasiýa ulgamynyň dürli düzüm materiallary himiki we fiziki durnuklylyga eýe.5. Daşky gurşawy goramagyň gowy öndürijiligi.Daşky diwar izolýasiýa ulgamynda ulanylýan poliuretan tagtasy, ýokary himiki durnuklylygy bolan izolýasiýa materialynyň bir görnüşidir.Ajaýyp kislota garşylygy, aşgar garşylygy we ýylylyga garşylygy bar.Zyýanly gaz öndürmez we daşky gurşawa zyýan bermez.Ekologiýa taýdan arassa izolýasiýa materialy.6, suwuň berkligi.Poliuretan materialy ajaýyp suw geçirmeýän we çyglylyga garşy öndürijilige eýedir.Materialda suw ýok we suwuň siňdirilmegi gaty pes.Suwuň we suw buglarynyň aralaşmagynyň öňüni alyp biler we diwary gowy we durnukly ýylylygy saklap biler.Beýleki gorag materiallaryna ýetmek kyn.Gaty köpükli poliuretan daşky diwaryň üstleri, deşikleri, gapylary we penjireleri ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijidir we ýagyş suwlarynyň otaga girmeginiň we howp döretmeginiň öňüni alyp biler.7. Diwarda kondensasiýa bolmaz.Diwarlarda ýa-da gorag gatlaklarynda kondensasiýa zyýanlydyr.Täze gurlan diwary guratmak döwründe ýa-da gyş şertlerinde, köp mukdarda ýapyk suw bugy daşardan göçse, diwar gaty poliuretan bilen ýapylar.Diwarda kondensasiýa mümkinçiligi ýok.Içerdäki çyglylyk pes bolsa we ýapyk diwar gowy ýagdaýda bolsa, diwardaky suw buglarynyň göçmegi sebäpli dörän kondensasiýanyň öňüni alyp bolar.Gurluşyk ýylylyk izolýasiýa materialynyň bir görnüşi hökmünde poliuretan termiki izolýasiýa sendwiç paneli, suw geçirmeýän, ýylylygy tygşytlaýan we suw geçirmeýän adaty gurluşyk materiallarynyň meselelerini bozýar.Suw geçirmeýän gatlak syzandan soň, izolýasiýa gatlagy umumy izolýasiýa meselesini ýitirer.Beýleki bir funksiýaly ýylylyk izolýasiýasy ýa-da suw geçirmeýän materiallar bilen deňeşdirilende, ýylylyk izolýasiýa poliuretan sendwiç panelleri aç-açan artykmaçlyklara eýedir.“Foshan” üç reňkli polat plastinka co.Kompaniýa, esasan, reňkli polat sendwiç panelleriniň, poslamaýan polat sendwiç panelleriniň, S görnüşli rozetka görnüşli polat sandwiç panelleriniň, antistatiki reňkli polat sendwiç panelleriniň, gasynlanan reňkiniň dürli esasy materiallaryny öndürýän täze doly awtomatiki reňkli polat sendwiç paneli önümçilik enjamlaryny hödürledi. polat sendwiç panelleri, el bilen arassalamak reňkli polat plitalar we arassalaýjy enjamlar, poslamaýan polatdan ýasalan suw çüýşeleri, dürli görnüşli pol göteriji paneller, purlinler, belentlikdäki kafel 470/760/788/820 we beýleki kafel görnüşleri we ýerine ýetirilýär.
2. Gowy ýylylyk izolýasiýasy.Häzirki wagtda ulanylýan ähli izolýasiýa materiallarynyň arasynda poliuretan birleşýän tagtanyň ýylylyk geçirijiligi pesdir.Heatylylyk izolýasiýa tagtasynyň ýylylyk izolýasiýa ýerine ýetirijiliginiň ýokarydygy sebäpli, şol bir ýylylyk izolýasiýa talaplaryna laýyklykda binanyň periferiýa gurluşynyň galyňlygy ep-esli peselip biler.Şeýlelik bilen binanyň ýapyk ulanylyş meýdanyny köpeldýär.3. Esasy gurluşyň deformasiýasyna güýçli uýgunlaşma, ýarylmaga we deformasiýa gowy garşylyk.Durnukly himiki aýratynlyklar, uzak ömri we daş-töwerege hapalanma ýok.Açyk alaw awtomatiki usulda öçer we ýakylanda damlamazdan karbonlaşar.Karbonlaşdyrylan gatlagyň ululygy we görnüşi esasan üýtgemez, bu howanyň girmeginiň öňüni alyp biler, ýangynyň ýaýramagynyň öňüni alyp biler we ýangyna gowy garşylyk görkezip biler.4, berk berklik, uzak ömri, poliuretan materialy durnukly gözenek gurluşyna, esasan ýapyk öýjükli gurluşa eýe, diňe bir termiki izolýasiýa ýerine ýetirijiligi bilen çäklenmän, doňdurma garşylygy we ses siňdirişi hem bar.Poliuretan daşarky izolýasiýa ulgamynyň dürli düzüm materiallary himiki we fiziki durnuklylyga eýe.5. Daşky gurşawy goramagyň gowy öndürijiligi.Daşky diwar izolýasiýa ulgamynda ulanylýan poliuretan tagtasy, ýokary himiki durnuklylygy bolan izolýasiýa materialynyň bir görnüşidir.Ajaýyp kislota garşylygy, aşgar garşylygy we ýylylyga garşylygy bar.Zyýanly gaz öndürmez we daşky gurşawa zyýan bermez.Bu daşky gurşaw bilen dostlukly izolýasiýa materialy.6, suwuň berkligi.Poliuretan materialy ajaýyp suw geçirmeýän we çyglylyga garşy öndürijilige eýedir.Materialda suw ýok we suwuň siňdirilmegi gaty pes.Suwuň we suw buglarynyň aralaşmagynyň öňüni alyp biler we diwary gowy we durnukly ýylylygy saklap biler.Beýleki gorag materiallaryna ýetmek kyn.Gaty köpükli poliuretan daşky diwaryň üstleri, deşikleri, gapylary we penjireleri ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijidir we ýagyş suwlarynyň otaga girmeginiň we howp döretmeginiň öňüni alyp biler.7. Diwarda kondensasiýa bolmaz.Diwarlarda ýa-da gorag gatlaklarynda kondensasiýa zyýanlydyr.Täze gurlan diwary guratmak döwründe ýa-da gyş şertlerinde, köp mukdarda ýapyk suw bugy daşardan göçse, diwar gaty poliuretan bilen ýapylar.Diwarda kondensasiýa mümkinçiligi ýok.Içerdäki çyglylyk pes bolsa we ýapyk diwar gowy ýagdaýda bolsa, diwardaky suw buglarynyň göçmegi sebäpli dörän kondensasiýanyň öňüni alyp bolar.Gurluşyk ýylylyk izolýasiýa materialynyň bir görnüşi hökmünde poliuretan termiki izolýasiýa sendwiç paneli, suw geçirmeýän, ýylylygy saklaýan we suw geçirmeýän adaty gurluşyk materiallarynyň meselelerini bozýar.Suw geçirmeýän gatlak syzandan soň, izolýasiýa gatlagy umumy izolýasiýa meselesini ýitirer.Beýleki bir funksiýaly ýylylyk izolýasiýasy ýa-da suw geçirmeýän materiallar bilen deňeşdirilende, ýylylyk izolýasiýa poliuretan sendwiç panelleri aç-açan artykmaçlyklara eýedir.“Foshan” üç reňkli polat plastinka co.Kompaniýa, esasan, reňkli polat sendwiç panelleriniň, poslamaýan polat sendwiç panelleriniň, S görnüşli rozetka görnüşli polat sendwiç panelleriniň, antistatiki reňkli polat sandwiç panelleriniň, gasynlanan reňkiniň dürli esasy materiallaryny öndürýän täze doly awtomatiki reňkli polat sendwiç paneli önümçilik enjamlaryny hödürledi. polat sendwiç panelleri, el bilen arassalamak reňkli polat plitalar we arassalaýjy enjamlar, poslamaýan polatdan ýasalan suw çüýşeleri, dürli görnüşli pol göteriji paneller, purlinler, belentlikdäki kafel 470/760/788/820 we beýleki kafel görnüşleri we ýerine ýetirilýär.

Iş wagty: Iýul-01-2022