sahypa_banner

habarlar

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Wuhan arassalanýan sandwiç paneli, ulanylanda ekologiýa taýdan arassa we arassa paneldir.Customöriteleşdirmek arkaly çözmek üçin ýokary berklikli polatdan peýdalanýar, soňra bolsa bakteriostatik gatlagyny örtýär we täze görnüşli in engineeringenerçilik binasynyň bezeg materiallaryny öndürmek we gaýtadan işlemek üçin florokarbon reňkini ulanýar, bu görnüşli materiallar tebigy ýagdaýda giňden ulanylyp bilner diagnoz we bejeriş gurşawy, azyk kompaniýalarynda sterilizasiýa etmegiň gerimi gaty uludyr we gijä galmagyň wagty tagtanyň islendik bölegini gurşap biler, arassaçylyk ussahanasy we diagnoz we bejeriş otagy bu paneli ulanyp biler. hakykatdanam has gowy täsirli arassalaýjy material.

DSC_3430

Geçmişde adamlaryň adaty dezinfeksiýa usullary fiziki sterilizasiýa we organiki himiki sterilizasiýa bolupdyr.Haýsy sterilizasiýa usuly bolsa-da, belli bir öz wagtynda bar.Hakyky täsirini üpjün etmek üçin yzygiderli amala aşyrylmalydyr.Bu zähmet çykdajylaryny ýokarlandyrar 1 costokary çykdajyly arassa sandwiç paneli mikroblaryň ösmeginiň öňüni alyp biler.Önümçilikden we gaýtadan işlenenden soň ýasalan bu arassa sandwiç paneli ýeňil agramyna, berk berkligine, ýokary gysyjy güýjüne, poslama garşylygy we tagtanyň ýokary garramagyna garşylygy bar.Mundan başga-da, sendwiç panelini reňklänsoň, sendwiç paneliniň reňk äheňi birmeňzeş we dürli-dürli, şeýlelik bilen her kimiň saýlamagy üçin ýapyk meýdany gowulandyrýar.Arassa otag sandwiç paneliniň aýratynlyklary, modelleri we reňkleri düzülip bilner.

 

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen arassa ussahanalarda anti-statik, antibakterial we tozana garşy talaplar barha ýokarlanýar.Statiki elektrik energiýasy sebäpli dörän uçgunlar, elektron enjamlarynyň kadaly işlemegine täsir edýän ýangyna we partlamalara sebäp bolmak aňsat: daşky gurşawyň hapalanmagy has köp bakteriýa öndürýär, käbir antibiotikler birikdirilmeýär we patogen bakteriýalar ýokaşmagy gowşak garşylygy bolan adamlaryň durmuşyna howp salýar.

 

“Wuhan” arassa sandwiç paneli gaty sendwiç paneli we ýumşak şkafyň doly integrasiýasyny kabul edýär we has güýçli gurluş mehanikasyna we gurluş aýratynlyklaryna eýe.Polat kalsiý plastinkasynyň tapawutly gurluş görnüşi daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak we beden we akyl saglygy üçin täze materialdyr.Uly şäherlerdäki demir ýol menzillerinde, uly şäherlerde tunel gurluşygynda, howa menzillerinde, binalaryň içerki we daşarky diwarlaryny gurmakda we ş.m. giňden ulanyldy ýerlikli tygşytlaň we arassa otag plastinka has uly rol oýnap biler.

 


Iş wagty: Iýun-24-2022