sahypa_banner

önümleri

Göçme aňsat HVAC ulgamy üçin çalşylýan HEPA süzgüç gutusyny guruň

gysga düşündiriş:

Netijeli howa rozetkasy tarapyndan ulanylýan HEPA, arassa otag öndürmek we gurnamak, süzgüç netijeliligi ≥0.3um, tozan ≥99.99% içerki ösen origami gurnama liniýasy arkaly ýokary öndürijilikli, pes garşylykly ýag çydamly süzgüç elementini kabul edýär. natriý duzak usuly), ISO5 (FEDERAL 209E100) çenli arassa stoluň arassalygyny üpjün etmek.

DOP / diferensial basyşy kesgitleýji port, suwuk tank, pes düzgünleşdirilen howa klapan, diffuzor, aýlaw we beýleki diffuzor plastinka.Hemme zat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

GKF seriýaly ýokary netijelilik howa üpjünçiligi porty, howa paýlanyşyny has amatly etmek üçin iň täze tehnologiýa dizaýnyny kabul edýär, gutynyň gurluşy ýönekeý we ygtybarly, gabyk ýokary hilli polat plastinkadan, üstki boýagdan ýa-da pürküji plastmassadan ýasalýar.1.Howa üpjünçiligi portundaky täsirli howa, arassa ýerdäki ölen zonany azaltmak, arassalama täsirini üpjün etmek maksadyna ýetmek üçin ýokary howa akymy guramasyna eýedir, terminaly ýokary netijelilik süzgüç enjamy hökmünde ähli derejelerde täzeleniş we täze arassa otagdyr. , arassa otagyň potolokynda we beýleki ýerlerde oturdyldy. Aýratynlyklary:

gapdal girelgesi we ýokarky girelgesi, flanes agzynyň inedördül we tegelek gurluşlary bolsun.

2. Käwagt arassa otag raýat gurluşyk beýikligi bilen çäklendirilende ýa-da ykjam dizaýny kabul etmeli bolsa, HEPA süzgüçli howa üpjünçiligi porty saýlanyp bilner.

3. Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda klapan we nemlendiriji gatlagy gurup bolýar.

DOP suwuk tankyň ýokary netijelilik howa üpjünçiligi porty, howa üpjünçiligi ulgamynda ulanylýan HEPA süzgüçiniň aralyk enjamydyr.Maksat, HEPA süzgüçiniň ýerlikli ulanylmagy üçin howa HEPA süzgüçinden geçmezden ozal ideal statiki basyşy almakdyr.

Aýratynlyklary

Ykjam gurluş, ygtybarly öndürijilik, güýçli gut, aňsat gurnama, ýönekeý tehniki hyzmat.

Dop ýokary netijelilik howa üpjünçiligi portunda plenum gutusy, diffuzor plastinka, suwuk tankyň ýokary netijelilik süzgüji we howa klapany bar.Howa kanaly bilen interfeýs ýokarky ýa-da gapdal baglanyşyk bolup biler.Bakyň möhürleme dizaýny, möhürlenmegini we özboluşlylygyny hasam güýçlendirýär.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen suwuk tank HEPA süzgüçiniň çarçuwasynyň töwereginde möhürleýji çukur bar.Gurmak işinde, möhürleýji çukur we gutynyň töweregindäki pyçak gyrasy, gaz berk möhür döretmek üçin höwürtge döredýär.Süzgüçli möhürleýji çalşylanda, gutynyň töweregindäki pyçagyň gyrasyna ýapyşmaz.

HEPA süzgüç gutusy näme üçin ulanylýar?

DOP ýokary netijelilik howa üpjünçiligi porty suwuk tank möhürlenen ýokary netijelilik howa üpjünçiligi porty müňlerçe, on müň, ýüz müň derejeli arassalaýjy kondisioner ulgamy üçin ideal terminal süzgüç enjamydyr.Arassalaýyş talaplaryna laýyk gelýän esasy enjam bolup, lukmançylyk, saglyk, elektronika, himiýa senagaty we beýleki industyň arassalaýjy kondisioner ulgamynda giňden ulanylyp bilner.

Has baglanyşykly suratlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň