sahypa_banner

önümleri

 • Modul görnüşleri Arassa otagyň gapysy köp ulanylyşy

  Modul görnüşleri Arassa otagyň gapysy köp ulanylyşy

  Arassalaýyş gapysy onuň owadan görnüşi, çydamly, çeýe açylmagy.Ulanyjy, alýumin garyndy materialyny, poslamaýan polatdan we islege görä awtomatiki möhürleýji enjamy saýlaýar, mör-möjekleriň we beýleki ownuk haýwanlaryň arassa ussahana girmeginiň öňüni almak üçin penjiräniň görnüşini, ululygyny we gapy reňkini we gulp görnüşini esassyz saýlap biler.

 • Arassa otag üçin dik howa akymy arassa oturgyç

  Arassa otag üçin dik howa akymy arassa oturgyç

  Arassa stol arassa gurşaw üçin ýerli arassalaýyş enjamlarynyň bir görnüşidir.Oňaýly ulanmagyň, ýönekeý gurluşyň we ýokary netijeliligiň aýratynlyklaryna eýedir.Elektronika, gurallar, derman we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.YJ görnüşli arassa stol, dik akym görnüşli ýerli arassalaýyş enjamy, CJ görnüşli arassa stol gorizontal akym görnüşli ýerli arassalaýyş enjamy, özleşdirilip bilner.

 • Göçme aňsat HVAC ulgamy üçin çalşylýan HEPA süzgüç gutusyny guruň

  Göçme aňsat HVAC ulgamy üçin çalşylýan HEPA süzgüç gutusyny guruň

  Netijeli howa rozetkasy tarapyndan ulanylýan HEPA, arassa otag öndürmek we gurnamak, süzgüç netijeliligi ≥0.3um, tozan ≥99.99% içerki ösen origami gurnama liniýasy arkaly ýokary öndürijilikli, pes garşylykly ýag çydamly süzgüç elementini kabul edýär. natriý duzak usuly), ISO5 (FEDERAL 209E100) çenli arassa stoluň arassalygyny üpjün etmek.

  DOP / diferensial basyşy kesgitleýji port, suwuk tank, pes düzgünleşdirilen howa klapan, diffuzor, aýlaw we beýleki diffuzor plastinka.Hemme zat.

 • Göçme vakuum awtomatiki tozan ýygnaýjy

  Göçme vakuum awtomatiki tozan ýygnaýjy

  Arassa otag tozan ýygnaýjy, tozan aýyrmak üçin gözenekli süzgüç elementiniň süzgüç hereketini ulanýan ýokary netijelilik tozan kollektorynyň gury görnüşi.Tozany ýok etmegiň ýokary netijeliligi (0,3 tozan üçin, netijeliligi 95% ~ 99% -e çenli), güýçli uýgunlaşma, çeýe ulanmak, ýönekeý gurluş, durnukly iş, tozany dikeltmek aňsat, ýönekeý tehniki hyzmat we ş.m.

 • “CleanRoom” üçin gulplama ulgamy bilen statiki we dinamiki geçiş gutusy

  “CleanRoom” üçin gulplama ulgamy bilen statiki we dinamiki geçiş gutusy

  Geçiriş penjiresi poslamaýan polatdan ýasalan, tekiz we arassa.Jübüt gapylar biri-birine baglanýar, elektron ýa-da mehaniki gulplama enjamy we ultramelewşe sterilizasiýa çyrasy bilen enjamlaşdyrylan hapalanmagyň öňüni alýar.

 • Maşyn bilen öndürilen MGO Sandwiç paneli

  Maşyn bilen öndürilen MGO Sandwiç paneli

  Magniý oksulfidiň çig maly ýanmaýan A1 derejesidir, magniý oksisulfid sendwiçiniň reňkli polat plastinka magniý oksulfid çukurlaryndan ýa-da magniý oksulfid çukur plastinka birleşdirilen reňkli polat plastinkadyr.

 • Maşyn bilen öndürilen PU Sandwiç paneli

  Maşyn bilen öndürilen PU Sandwiç paneli

  Poliuretan sendwiç paneli esasy çig mal hökmünde izosýanat we polietilen bolup, poliuretan köpükleýji serişdesi polat plastinanyň üst gatlagyna deň derejede sepilýär, bir gezek ulanylýan poliuretan birleşdirilen sandwiç paneliniň üç gatlagyna reňkli polat plastinka köpüginiň arasynda köpükleýji serişdedir.Bu täze ýagtylyk gurluşyk materialy, boýalan polat plastinanyň we poliuretanyň ajaýyp kombinasiýasy bolup, arassa otaglar we sowuk ammar ýaly ýylylyk izolýasiýa talaplary bilen diwar binalarynda giňden ulanylýar.

 • Maşyn bilen ýasalan gaýa ýüň sandwiç paneli

  Maşyn bilen ýasalan gaýa ýüň sandwiç paneli

  Esasy material hökmünde orta we ýokary dykyzlykly gaýa ýüňi, galvanizli ýa-da reňkli örtükli tagtany ýerüsti gatlak we ýokary güýçli ýelimleýji hökmünde, ýokary tizlikli üznüksiz awtomatiki galyplaýyş maşynyny ýylatmak, basyş birleşmesi, arhitekturanyň täze neslini kesmek, kesmek, kesmekden soň ulanmak termal izolýasiýa, amatly gurnama aýratynlyklary bilen bezeg tagtasy.Şol bir görnüşdäki iň güýçli ýangyna garşy öndürijilikli (sendwiç plastinka seriýasy) täze ýangyn geçirmeýän plastinka.

 • Arassalaýyş enjamy arassa otag üçin arassa yşyk

  Arassalaýyş enjamy arassa otag üçin arassa yşyk

  Tekiz panelde ýeňil energiýa tygşytlaýjy, ýokary ýagtylyk, simap ýok, infragyzyl, ultramelewşe, elektromagnit päsgelçilik ýok, ýylylyk täsiri, radiasiýa, stroboskopiki hadysa ýok.Çyralar agramy ýeňil, oturdylan we asylan, gurmak aňsat.

 • Maşyn bilen öndürilen Slincon Rok Sandwiç paneli

  Maşyn bilen öndürilen Slincon Rok Sandwiç paneli

  Silisiýa gaýa sendwiç paneli esasan gowy pes ýylylyk geçirijilik çig maly bolan polistiroldan ýasalýar.Soňra ýylylyk geçirijiliginiň öňüni alýan we ýokary garşylygy bolan berk gurluşy emele getirýär., pes çyzykly giňeliş tizliginiň aýratynlyklary.Daş ýüň tagtadan tapawudy, esasan, temperatura garşylygy, ýylylyk geçirijiligi we tagtanyň temperatura garşylyk çäginde.Silisiýa arassalaýjy tagtanyň ulanylmagy diňe bir ýylylyk izolýasiýasynyň we energiýa tygşytlamagyň talaplaryny kanagatlandyryp bilmez, ýangynyň öňüni alyp biler.

 • El bilen ýasalan kremniý gaýa sandwiç paneli

  El bilen ýasalan kremniý gaýa sandwiç paneli

  Silisiýa bloklary haýran galýarlar we süýüm urmagy sendwiç paneliniň ýokarky we aşaky ýüzlerine perpendikulýar we sendwiç paneliniň ähli dik we kesel ýüzüni baýlaşdyrmak üçin ýakyn baglanyşyklydyr.Silikon gaýa ýüň blok we ýokarky we aşaky polat plitalar ýokary güýçli köpükleýji serişde bilen birleşdirilip, tutuşlygyna emele gelýär.Çylşyrymly önümçilik prosesi, ýokary dykyzlykly kremniý gaýa izolýasiýa korpusynyň demir plastinkanyň içki diwarynyň arasynda öndürilip bilinmegini üpjün edýär.Silisiýa sendwiç paneliniň berkligi üçin güýçli ýelmeşme.

 • Arassa otag poslamaýan polat önümleri

  Arassa otag poslamaýan polat önümleri

  Poslamaýan poslamaýan polatdan ýasalan önümler, poslamaýan polatdan has köp şkaf synpy poslamaýan polatdan ýasalan aýakgap arkasy synpy poslamaýan polatdan ýasalan gurallar arkasy poslamaýan polatdan ýasalan önümler çarçuwasy

123Indiki>>> Sahypa 1/3