sahypa_banner

Azyk senagaty arassalaýyş taslamalary

Iýmit senagaty arassalaýyş taslamalary

Azyk senagatynda işgärleriň we materiallaryň hereketi barada anyk düzgünler bar we kesişmäge ýol berilmeýär.Maddy akym ýörite material geçiriş portuny ýa-da geçiriş gapysyny gurmaly;işgärler akymy aýratyn işgärler kanalyndan geçmeli.Önümçilik prosesine, arassaçylyga we hil talaplaryna görä arassaçylyk derejesi bölünýär.Aýratyn talaplar aşakdakylar:

1. Iýmit we içgi aseptiki doldurmak we arassalamak ussahanasy has gowusy daşarky dünýäden üzňeleşdirilmelidir we beýleki faktorlardan geçmeli däldir.Aseptiki doldurma ussahanasynyň göwrümi zerurlyklara bagly bolup, köplenç geýim otagyndan, bufer otagyndan, howa duş otagyndan we operasiýa otagyndan durýar.

2. Geýim otagy, esasan palto, aýakgap we ş.m çalyşmak üçin daşarda ýerleşdirilýär.;bufer otagy geýim otagy bilen howa duşynyň arasynda ýerleşýär we şol bir wagtyň özünde birnäçe operasiýa otagyna birikdirilip bilner;

3. Operasiýa otagy, esasan önümi doldurmak üçin içki otagda ýerleşdirilýär.Otag degişli ölçeg we beýiklik bilen (önümçilik enjamlarynyň beýikligine görä kesgitlenýär) göni gün şöhlesine sezewar edilmeli däldir.Otag gaty uly bolsa, arassalamak we dezinfeksiýa etmek amatsyz;gaty kiçi bolsa, işlemek amatsyzdyr;ýokarsy gaty ýokary bolsa, ultramelewşe şöhleleriniň täsirli sterilizasiýa täsirine täsir eder.Arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin diwarlar tekiz we ölen ýerlerden boş bolmaly.

1647570588 (1)

Iýmit we içgi aseptiki doldurma we arassalaýyş ussahanasy ýapylmaly we ussahananyň statiki basyş tapawudyny oňyn basyş hökmünde saklamaly we ultramelewşe lampalary, howa süzgüç arassalaýjylaryny we howany dezinfeksiýa etmek üçin hemişelik temperatura enjamlaryny gurmaly.

Gurluşyk uçar gurluşy binagärlik hünäriniň hünär kategoriýasyna degişli bolmaly, ýöne iýmit / içgi aseptiki arassa ussahanasy adamlaryň we materiallaryň bölünmegini talap edýär we her arassa iş otagynyň arasynda statiki basyş gradiýenti saklanmalydyr, gurluşyk uçary bu taslama aşakdaky nokatlara eýe bolmalydyr:

1. Her arassalaýyş operasiýa otagy merkezi howa otagy hökmünde garaşsyz öň otagy bilen gurlupdyr we pes arassa ýerdäki howanyň girmezligini üpjün etmek üçin howa gulpy otagy her bir operasiýa otagy bilen bir wagtda birikdirilýär. ýokary arassa meýdan.

2. Laboratoriýadaky adamlaryň akymy geýim we aýakgap çalşmak üçin geýim otagyndan geçýärarassalaýyş otagynda el ýuwuňbufer otagyhowa duş otagyher bir operasiýa otagy.

3. Iýmit / içgi aseptik arassa ussahanasynyň logistikasy mehaniki zynjyryň öz-özüni dezinfeksiýa etmek penjiresiniň üsti bilen daşarky koridordan sterilizasiýa edilýär, soňra bufer koridoryna girýär we geçiriş penjiresinden her operasiýa otagyna girýär.

IOMIT SANATÇYLYGY Arassalamak